Phật Học Cấp III

The character which is not true is not good. We must be true in thought, in word in action. We must never tell a lie. It is cowardly, shabby and mean to do so, and if we tell lies, no one will trust us. Our word should be such, that all people around us will trust it. We should learn to be truthful in thought and in action. Truth must be part of our ideal. Tính tình không chân thật thì không tốt. Chúng ta phải chân thật trong tư tưởng, ngôn ngữ và hành động. Chúng ta không bao giờ được nói dối. Nói dối là hèn nhát, xấu xa và đê tiện; và nếu chúng ta nói dối thì không ai còn tin tưởng mình. Ngôn ngữ của chúng ta phải như thật, như thật thì mọi người chung quanh ta sẽ tin tưởng ta. Chúng ta phải tập tính ngay thẳng trong ý nghĩ và trong hành động. Tính chân thật phải là thành phần của lý tưởng mình...

When we are young, we should be thinking carefully of what we intend to make of our lives; what we are going to keep before us. We must not mix up the words idea and ideal. Let us see what they mean. Khi còn trẻ, chúng ta nên suy nghĩ chín chắn về những gì chúng ta định thực hiện cho cuộc đời mình; những gì chúng ta sắp duy trì trước mắt. Chúng ta không được lẫn lộn từ ý tưởng và lý tưởng. Chúng ta hãy xem chúng có ý nghĩa gì...

We saw in the last lesson that we should all stand together. There is a little fairy story called the Tree Fairies. It illustrates what is meant by standing together. Trong bài trước, ta thấy tất cả chúng ta nên đứng chung với nhau. Có một truyện thần thoại nhỏ gọi là Mộc Thần. Truyện này minh họa cho cái gọi là chung lưng đấu cật đó...

The life of one who professes to be a Buddhist is governed by the understanding of the Oneness of All life, the law of karma, the law of becoming and keeps to the rules of the Eight-fold Path. He should be very happy, for he has replaced hatred with love, pining with cheerfulness, greed with charity and serves his fellow-man joyfully as the following verses testify. Cuộc sống của người tự xưng là Phật tử sẽ được điều khiển bởi sự quán thông về cái Chung Nhất của Tất Cả Sinh Mệnh, về luật nghiệp báo, luật vô thường và giữ giới Bát Chánh Ðạo. Người ấy hẳn là rất hạnh phúc, vì họ đã thay lòng hận thù bằng tình yêu thương, tính câu chấp bằng tâm hoan hỷ, ý tham lam bằng hạnh nhân từ và sung sướng phục vụ tha nhân như những vần thơ bày tỏ sau đây:

Some of the causes of both the suffering or happiness of our present life could be traced back to former lives had we but the complete knowledge, and vision of our Lord Buddha. Một số nguyên nhân gây khổ đau và hạnh phúc cho cuộc sống hiện tại của mình có thể được truy nguyên từ những tiền kiếp xa xưa nếu chúng ta có trí tuệ và cái nhìn viên mãn của Ðức Phật...

Some of you, because you are still young, are very liable to think that we have said too much about the pain and sorrow of life and that this world in which we are living is not such a bad place after all. Một số các bạn, vì còn trẻ, rất có thể nghĩ rằng chúng ta đã nói quá nhiều về nỗi đau khổ của cuộc đời, và thế giới mà chúng ta đang sống đây, xét cho cùng, cũng không phải là nơi tồi tệ đến thế...

History is full of the records of men and women who have followed the Buddha's way and their lives are shining lights of love, goodness, and happiness. They bear witness to the truth of the Buddha's teaching and they speak from experience for they have tried it and found it good. Lịch sử đầy ắp những lý lịch của các ông các bà đã theo Ðạo Phật và cuộc đời của họ đang rực rỡ ánh sáng yêu thương, hiền thiện và hạnh phúc. Họ minh chứng sự thật về giáo pháp của Ðức Phật và nói lên từ kinh nghiệm, vì họ đã hành trì giáo pháp và thấy kết quả rất tốt đẹp...

Some of you may perhaps wonder how we can be sure that the Lord Buddha has found the right way. So many teachers have pretended to teach the truth and have turned out to be false guides. It is very natural for you to ask this question and very wise of you. Một số các bạn có lẽ tự hỏi làm sao chúng ta có thể quyết chắc rằng Ðức Phật đã tìm ra con đường chân chánh. Vì nhiều pháp sư đã giả vờ thuyết giảng sự thật và đã trở thành những đạo sư lừa dối. Các bạn nêu lên câu hỏi này rất là tự nhiên, rất là sáng suốt...

In life however, we are often very foolish. We go along as if it does not really matter what we do or where we go. We are often missing the best things along the way because we are not wise enough to ask the advice of someone who has already made this trip. We throw away the treasures of health, of time, of intellect, all because we have not learned how to use them in the best manner. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta thường rất là khờ dại. Chúng ta lên đường như thể muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, chả đặt thành vấn đề. Chúng ta thường bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất trên tuyến đường, bởi vì chúng ta không đủ sáng suốt để tham khảo ý kiến với người đã thực hiện cuộc hành trình đó. Chúng ta vất đi bao kho tàng sức khỏe, thời gian và trí tuệ, tất cả chỉ vì mình không chịu học tập để sử dụng chúng một cách hữu hiệu nhất...

The Buddha understood life and its many difficulties and gave us certain rules in order to help us meet the many troubles and trials which are the common lot of everyone who lives. No one can pass through life without having to face much that is hard and unpleasant. Ðức Phật đã am hiểu cuộc đời và nhiều nỗi khó khăn của nó. Ngài đã ban cho chúng ta những luật tắc nhất định để giúp chúng ta đối phó với nhiều trở ngại, thử thách được coi là số phận chung của mọi người tại thế. Không ai sống trên đời mà không phải giáp mặt với bao nỗi gian nan, phiền muộn...

Page 1 of 5

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30