We sit in meditation to establish peacefulness and cultivate mental energy. We don’t do it in order to play around at anything special. Insight meditation is sitting in samàdhi itself....

Ta ngồi thiền để củng cố trạng thái tâm an lạc và trau giồi tâm lực. Không phải ngồi đó để làm chuyện gì khác. Thiền Minh Sát là tọa thiền và an trụ tâm trong trạng thái định (samàdhi)....

So, the Buddha said. “There is no more becoming for me, finished is the holy life, this is my last birth.” There! He knew the birthless and the deathless!...Do đó Đức Phật dạy, "Như Lai không còn trở thành (Hữu) nữa, đời sống thánh thiện đã chấm dứt, đây là kiếp sống cuối cùng của Như Lai."

Feelings will become finer and finer; the body and mind will be light. Our attention is solely on the inner, we see the in-breaths and out-breaths clearly, we see all impressions clearly. We will see the coming together of Morality, Concentration and Wisdom. This is called the Path in harmony...Sự chú tâm của ta hoàn toàn hướng vào bên trong. Ta nhận thấy hơi thở ra thở vào một cách rõ ràng, và thấy rõ ràng những cảm xúc. Ta sẽ thấy Giới, Định và Tuệ cùng hợp chung lại. Đó gọi là Con Đường Trong Trạng Thái Điều Hòa....

That which “looks over” the various factors which arise in meditation is ‘sati’, mindfulness. Sati is life. Whenever we don’t have sati, when we are heedless, it’s as if we are dead.... Cái gì bám sát "theo dõi" những yếu tố tâm khác nhau phát sanh trong khi hành thiền là "niệm" (sati). Sati là cả cuộc sống. Mỗi khi ta thất niệm, không có sati, khi ta dể duôi lơ đễnh, là cũng giống như đã chết ... 

Trong một tiền kiếp khi Đức Phật là Ngài Temiya, Ngài thực hành hạnh Xuất Gia Ba-la-mật bằng cách giả làm người ngu độn, không làm được việc gì. Vua cha sai người đánh xe chôn sống Ngài. Temiya biểu hiện một lòng dũng cảm phi thường và sau đó, quyết định sống đời xuất gia....

Khí (life-energy) là vật chất cực nhỏ, hoạt động rất mạnh và liên tục trong cơ thể. Phế (Lung) là cơ quan chủ khí, Thận (Kidney) là cơ quan chứa khí. Trong cơ thể con người nói chung và phụ nữ nói riêng. Khí (life-energy) đều xuất phát từ Phế (Lung) và thu nạp về Thận (Kidney). Khí (life-energy) có vai trò duy trì và điều tiết sự chuyển hóa, trao đổi chất trong cơ thể. Vận động của khí dừng cũng có nghĩa là sự sống chấm dứt....

Quy luật về quan hệ giữa các thành tố của triết lý âm dương là: Âm dương gắn bó mật thiết với nhau, vận động và chuyển hóa cho nhau, và Âm phát triển đến cùng cực thì chuyển thành dương, dương phát triển đến cùng cực thì chuyển thành âm...

Everyone would like to lead a happier life, but few know what that would mean or how to accomplish it. Ai cũng muốn có một đời sống hạnh phúc hơn, nhưng ít người hiểu được điều này có nghĩa là gì, hay biết cách tạo ra hạnh phúc....

Meditation is a method to develop beneficial states of mind. Physically, meditation has been shown to actually build up new neural pathways. Thiền là một phương pháp để phát triển những tâm thái hữu ích. Như đã được chứng minh, về mặt thể chất thì thiền thật sự tạo ra những đường dây thần kinh mới....

Religion: The exiled Tibetan Buddhist leader, who describes himself as a simple monk, is globally respected. His teach-in in L.A. this week is a hot ticket. Tôn Giáo: Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng lưu vong, ngài tự nhận mình là một nhà sư đơn giản, nhưng ngài lại được tôn trọng trên toàn cầu. Một buổi hội họp để thảo luận về chủ đề được quần chúng quan tâm ở Los Angeles, tiểu bang California (L.A.), trong tuần lễ nầy được xem là buổi bán vé nóng vì vé bán rất chạy....

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30