Đường lối của thế gian là làm việc gì phải có lý do, phải có gì đền đáp trở lại mới làm, nhưng trong Phật Giáo chúng ta làm mà không có ý cầu mong lợi lộc. The worldly way is to do things for a reason, to get some return, but in Buddhism we do things without any gaining idea.... If we don’t want anything at all, what will we get? We don’t get anything! ...

“... Bất luận thời gian và địa điểm nào, toàn thể công phu thực hành Giáo Pháp sẽ hoàn thành viên mãn ngay tại nơi mà không còn gì. Đây là địa điểm quy hàng, rỗng không, đặt xuống gánh nặng ...” 

“...Regardless of time and place, the whole practice of Dhamma comes to completion at the place where there is nothing. It’s the place of surrender, of emptiness, of laying down the burden....”

Sự giác ngộ của Đức Phật chỉ giản dị là giác ngộ chính thế gian nầy. The Buddha’s enlightenment was simply enlightenment of this very world...

Cây Phong Lan là một trong những loài hoa lộng lẫy nhất trong vương quốc thực vật với nét đẹp lạ lùng, thanh tao và các đặc điểm rất đa dạng. Orchids are amongst the most beautiful flowers of the entire plant kingdom, combining exotic looks with a diverse set of characteristics.

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi...The soul of the dead of the wind whistles,
This moon shines that keeps watching...

We sit in meditation to establish peacefulness and cultivate mental energy. We don’t do it in order to play around at anything special. Insight meditation is sitting in samàdhi itself....

Ta ngồi thiền để củng cố trạng thái tâm an lạc và trau giồi tâm lực. Không phải ngồi đó để làm chuyện gì khác. Thiền Minh Sát là tọa thiền và an trụ tâm trong trạng thái định (samàdhi)....

So, the Buddha said. “There is no more becoming for me, finished is the holy life, this is my last birth.” There! He knew the birthless and the deathless!...Do đó Đức Phật dạy, "Như Lai không còn trở thành (Hữu) nữa, đời sống thánh thiện đã chấm dứt, đây là kiếp sống cuối cùng của Như Lai."

Feelings will become finer and finer; the body and mind will be light. Our attention is solely on the inner, we see the in-breaths and out-breaths clearly, we see all impressions clearly. We will see the coming together of Morality, Concentration and Wisdom. This is called the Path in harmony...Sự chú tâm của ta hoàn toàn hướng vào bên trong. Ta nhận thấy hơi thở ra thở vào một cách rõ ràng, và thấy rõ ràng những cảm xúc. Ta sẽ thấy Giới, Định và Tuệ cùng hợp chung lại. Đó gọi là Con Đường Trong Trạng Thái Điều Hòa....

That which “looks over” the various factors which arise in meditation is ‘sati’, mindfulness. Sati is life. Whenever we don’t have sati, when we are heedless, it’s as if we are dead.... Cái gì bám sát "theo dõi" những yếu tố tâm khác nhau phát sanh trong khi hành thiền là "niệm" (sati). Sati là cả cuộc sống. Mỗi khi ta thất niệm, không có sati, khi ta dể duôi lơ đễnh, là cũng giống như đã chết ... 

Trong một tiền kiếp khi Đức Phật là Ngài Temiya, Ngài thực hành hạnh Xuất Gia Ba-la-mật bằng cách giả làm người ngu độn, không làm được việc gì. Vua cha sai người đánh xe chôn sống Ngài. Temiya biểu hiện một lòng dũng cảm phi thường và sau đó, quyết định sống đời xuất gia....

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31