Thursday, 12 September 2019 20:03

16 - Khi Mẹ nghĩ con đã không nhìn thấy - When You Thought I Wasn’t Looking – Song ngữ

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

 

When You Thought I Wasn’t Looking 

Khi Mẹ Nghĩ Con Đã Không Để Ý
English: Mary Rita Schilke Korzan

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Compile: Lotus group

16 - Khi Mẹ nghĩ con đã không nhìn thấy - When You Thought I Wasn’t Looking – Song ngữ

 

16 không nhìn thấy 1

 

17 - Khi Mẹ nghĩ con đã không nhìn thấy - When You Thought I Wasn’t Looking – Song ngữ

 

A message every parent should read, because your children are watching you and doing as you do, not as you say.

Một thông điệp mà mọi phụ huynh nên đọc, bởi vì con cái của bạn đang theo dõi bạn và làm như bạn làm, không phải như bạn nói.

 

16 children 2 

 

When you thought I wasn’t looking

You hung my first painting on the refrigerator

And I wanted to paint another.

Khi mẹ nghĩ con đã không để ý

Mẹ treo bức tranh con sơn vẽ đầu tiên trên tủ lạnh

Nhờ mẹ, mà con muốn sơn vẽ thêm các bức tranh khác.

 

16 painting 3 

 

When you thought I wasn’t looking

You fed a stray cat

And I thought it was good to be kind to animals.

Khi mẹ nghĩ con đã không để ý

Mẹ lấy cơm cho mèo hoang ăn

Nhờ mẹ mà con hiểu, tử tế với loài vật là một chuyện làm tốt.

 

16 cats 4 

 

When you thought I wasn’t looking

You baked a birthday cake just for me

And I knew that little things were special things.

Khi mẹ nghĩ con đã không để ý

Mẹ nướng bánh sinh nhật, chỉ vì cho con vui thích

Nhờ mẹ mà con hiểu được các việc làm nhỏ, là các việc làm đặc biệt.

 

16 cake 5 

 

When you thought I wasn’t looking

You said a prayer

And I believed there was a God that I could always talk to.

Khi mẹ nghĩ con đã không để ý

Mẹ cầu nguyện

Mẹ cho con niềm tin, là con luôn luôn có thể cầu nguyện Trời Phật.

 

16 prayer 6 

 

When you thought I wasn’t looking

You kissed me good-night

And I felt loved.

Khi mẹ nghĩ con đã không để ý

Mẹ hôn con trước khi con ngủ

Nhờ mẹ, mà con cảm thấy thương yêu.

 

16 kissed 7 

 

When you thought I wasn’t looking

I saw tears come from your eyes

And I learned that sometimes things hurt -

But that it’s alright to cry.

Khi mẹ nghĩ con đã không để ý

Con nhìn thấy giòng lệ từ đôi mắt mẹ

Mẹ giúp cho con hiểu rằng, đôi khi mình đau khổ -

Khóc là điều rất tự nhiên, cho nên mình chẳng cần xấu hổ.

 

16 tear 8 

 

When you thought I wasn’t looking

You smiled

And it made me want to look that pretty too.

Khi mẹ nghĩ con đã không để ý

Mẹ cười

Mẹ làm cho con muốn có gương mặt tươi đẹp, giống như mẹ.

 

16 smiled 9 

 

When you thought I wasn’t looking

You cared

And I wanted to be everything I could be.

Khi mẹ nghĩ con đã không để ý

Mẹ quan tâm đến con

Mẹ cho con niềm tin, là con có thể làm được mọi điều con mong muốn.

 

16 cared 10 

 

When you thought I wasn’t looking -

I looked ...

And wanted to say thanks

For all those things you did

When you thought I wasn’t looking.

Khi mẹ nghĩ con đã không để ý -

Con đã để ý ...

Và con muốn nói lời cảm ơn mẹ

Về tất cả mọi điều mẹ đã làm

Khi mà mẹ nghĩ rằng, con đã không để ý.

 

16 thanks 11 

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p146a432/khi-me-nghi-con-da-khong-de-y-when-you-thought-i-wasn-t-looking
  2. Note: http://kubik.org/lighter/looking.htm
  3. Photo 1: https://www.facebook.com/HeavenonEarthVideoContest/posts/when-you-thought-i-wasnt-lookingby-mary-rita-schilke-korzanwhen-you-thought-i-wa/1334867476605022/
  4. Photo 2: https://yesterdaysprophecy.com/thought-wasnt-looking/
  5. Photo 3 - 9: http://kidsjoyschool.com/when-you-thought-i-wasnt-looking/
  6. Photo 11: https://www.alamy.com/stock-photo-happy-mothers-day-cartoon-174566545.html

Read 113 times

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
February 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28