Phật Pháp

The uninstructed worldling does not understand this as it really is; therefore for him there is no mental development. Người không được chỉ dạy không hiểu việc này như nó thực sự là; cho nên với người không được chỉ dạy, sẽ không có thăng tiến tâm...

Monday, 27 March 2017 12:49

80. Nguyện an Lành - Song ngữ

Nguyện an Lành - Prayers for Safety and Happiness. 100,000 Monks in Meditation...(‘Ohmmmmmmmmmmmmmmmmmm‘)...

After leaving the palace, Siddhartha was determined to discover the meaning of existence. He studied with the best teachers of the day, and lived the hard life of an ascetic. Yet he didn't feel any closer to the Truth. The turning point came when he almost died of hunger. Soon after that, he attained enlightenment under the Bodhi tree. Sau khi Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) rời khỏi hoàng cung, ngài đã quyết tâm khám phá ý nghĩa của kiếp người. Thái Tử học với các vị thầy giỏi nhất thời bấy giờ, và ngài sống một cuộc sống khó khăn của một nhà sư khổ hạnh. Tuy nhiên, Thái Tử không cảm thấy gần gũi hơn với Chân Lý. Khi ngài gần như bị chết vì đói, đấy là bước ngoặt thay đổi cuộc đời ngài. Không lâu sau đó, ngài đạt sự giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề...

The third thing that we should try to understand is that all Life is one. The life that is in us is the same life that is in all living things. Ðiều thứ ba mà chúng ta nên cố gắng tìm hiểu là: Tất Cả Sinh Mệnh là Một. Sinh mệnh trong chúng ta cũng giống như sinh mệnh trong tất cả chúng sanh...

The second thing that we have to understand a little more about is the great Law of Karma. You will remember that we have spoken about this several times in some of the earlier lessons. To put it very simply it means that everything is the result of something that happened before. That is to say from a previous cause. Ðiều thứ hai mà chúng ta phải hiểu thêm đôi chút là Luật Nghiệp Báo vĩ đại. Các bạn còn nhớ là chúng ta đã bàn điều này nhiều lần trong một vài bài trước kia. Ý nghĩa giản dị là mọi sự mọi vật đều là hậu quả của cái gì đó đã xảy ra trước. Nghĩa là từ một nguyên nhân trước...

I once knew a women who lived in fear of growing old. Every morning she went to the looking glass and examined her face and hair very closely to see if she could find any wrinkles or gray hairs. Có lần tôi biết một phụ nữ sống mà sợ già. Mỗi buổi sáng bà đến trước gương, ngắm nghía mặt mày tóc tai của mình rất kỹ để xem xem có nếp nhăn nào hay sợi tóc bạc nào xuất hiện...

Monday, 27 March 2017 04:32

75. Chư Phật - Song ngữ

We saw in the last lesson that the Path which the Lord Buddha found is the ancient Path of Wisdom leading to Truth. This Path is generally called the Eight-fold Path because there are eight things in it which we have to learn. Trong bài học trước, chúng ta thấy con Ðường Mòn mà Ðức Phật đã tìm thấy là con Ðường Trí Tuệ cổ xưa dẫn đến Sự Thật. Con Ðường này thường được gọi là con Ðường Tám Bước Cao Quí, bởi vì có tám điều chúng ta phải học tập...

Now the Buddha does exactly the same with us today as he did with his friends so long ago. He points out the Path to us but he will not treat us like little babies and force our feet to walk it if we do not desire to do so. Ðức Phật giáo hóa chúng ta ngày nay giống y như Ngài đã khuyên nhủ thân hữu của Ngài xưa kia. Ngài trình bày cho ta thấy con Ðường nhưng Ngài sẽ không coi chúng ta như trẻ con, bắt đôi chân chúng ta phải tiến bước, nếu ta không muốn...

Monday, 27 March 2017 03:42

73. Chánh Ðạo - Song ngữ

Some went a little way along the road and then turned back saying they were too tired to go for such a long walk. The behavior of his friends made the man feel very sad, for he knew that they could never be really happy till they had seen the palace which he had found. Có số đi được một đoạn đường rồi quay lại, nói rằng mệt quá, không thể đi bộ lâu như thế. Thái độ của bạn bè làm ông cảm thấy rất buồn, vì ông biết họ không bao giờ có được niềm vui thật sự cho đến khi nào họ thấy được cung điện như ông...

There are three things we should try to understand if we wish to follow the Lord Buddha and be his true children. The first is the Law of Change. Có ba điều nên cố gắng hiểu rõ nếu chúng ta muốn theo Phật và làm đệ tử chân chính của Ngài. Thứ nhất là Luật Vô Thường...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
August 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31