Phật Pháp

Khi chúng ta ngồi đây đọc những từ ngữ nầy, chúng ta đang thở ... giờ đây, chúng ta hãy tạm dừng trong chốc lát, và nhận biết hơi thở nầy....As you sit here reading these words, you are breathing … stop for a moment and notice this breath.....

Lời khuyên từ Đức Đạt Lai Lạt Ma về việc làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và đối phó với tử vong dịch bệnh....Advice from the Dalai Lama on making our lives meaningful and dealing with our mortality....

Nhưng sau đó, trong dòng thứ năm và nổi tiếng nhất của bài thơ, Thiền sư mâu thuẫn với dòng thơ đầu tiên của mình và nói rằng: chớ bảo hoa ngừng rơi khi mùa xuân kết thúc....But then in the fifth and most famous line of the poem, he contradicts his first line and says “Don’t say flowers stop falling when spring comes to an end....

...Phật giáo dạy rằng nguyên nhân làm cho con người đau khổ là sự thiếu hiểu biết....Buddhism teaches that the cause of human suffering is our ignorance....

...Tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết, vì vậy, không nên bỏ mặc nó.... We’re all going to face death, so we shouldn’t ignore it...

...Biết Pháp” có nghĩa là biết sự thật.  Pháp nằm ở đâu?  Không xa chút nào.  Sắc Pháp ở đâu?  Có sắc pháp bên trong ta không?  Có danh pháp (tâm pháp) bên trong ta không? ...Knowing the Dhamma" means knowing the truth. Where does the Dhamma lie? Not far off at all. Where are rupa-dhammas (physical phenomena)? Are there any physical phenomena within us? Are any nama-dhammas (mental phenomena) within us? ....

Chúng ta bất mãn, không bằng lòng, vì mang nặng Tà Kiến. Vì không tập luyện thu thúc lục căn chúng ta phiền trách ngoại cảnh làm cho mình đau khổ ...Our discontent is due to wrong view. Because we don’t exercise sense restraint, we blame our suffering on externals...

Đường lối của thế gian là làm việc gì phải có lý do, phải có gì đền đáp trở lại mới làm, nhưng trong Phật Giáo chúng ta làm mà không có ý cầu mong lợi lộc. The worldly way is to do things for a reason, to get some return, but in Buddhism we do things without any gaining idea.... If we don’t want anything at all, what will we get? We don’t get anything! ...

“... Bất luận thời gian và địa điểm nào, toàn thể công phu thực hành Giáo Pháp sẽ hoàn thành viên mãn ngay tại nơi mà không còn gì. Đây là địa điểm quy hàng, rỗng không, đặt xuống gánh nặng ...” 

“...Regardless of time and place, the whole practice of Dhamma comes to completion at the place where there is nothing. It’s the place of surrender, of emptiness, of laying down the burden....”

Sự giác ngộ của Đức Phật chỉ giản dị là giác ngộ chính thế gian nầy. The Buddha’s enlightenment was simply enlightenment of this very world...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31