Monday, 07 October 2019 20:09

104 - Bát Nhã Tâm Kinh - The Heart Sutra – Song ngữ

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

The Heart Sutra

Bát Nhã Tâm Kinh

English: Tuệ Ẩn, Fran May

Việt ngữ: HT Thích Thanh Từ, Thuần Bạch

Compile: Lotus group

104 - Bát Nhã Tâm Kinh - The Heart Sutra – Song ngữ

 

104 Bát Nhã Tâm Kinh 1

 

104 - Bát Nhã Tâm Kinh - The Heart Sutra – Song ngữ

 

THE ROOT OF THE ORIGINAL HEART SUTRA.

NGUỒN GỐC KINH BÁT-NHÃ

 

1. In the Dependent Origination Sutra, the Buddha taught, “Someone who can comprehend the Law of Dependent Origination will see the Way.” Seeing the Way means seeing reality, the truth.

Trong kinh A Hàm, bài kinh Nhân Duyên, Phật dạy rằng: “Ai hiểu thấu được lý nhân duyên thì người đó sẽ thấy Đạo”.

 

(This poem is from the Discourse Sutra.)

Bài kệ trong kinh A Hàm:

 

Dependent Origination creates all dharmas.

The Buddha said this is Emptiness.

Phenomena, and all their names, are illusions.

This is the meaning of the Middle Way.

Nhân duyên sở sanh pháp

Ngã thuyết tức thị Không

Diệc danh vi giả danh

Diệc danh Trung đạo nghĩa.

 

(Các pháp từ nhân duyên sanh

Ta nói đó là Không

Có tên chỉ là giả

Đó là nghĩa trung đạo)

 

104 Bát Nhã Tâm Kinh 2 

 

The Prajna Paramita Sutra contains 600 volumes and its essence is the Heart Sutra. For this reason, all Buddhist practitioners in all of the Zen, Pure Land, and Tantric Schools memorize and chant the Heart Sutra.

Hệ Bát-nhã gồm cả thảy 600 quyển, và Bát-nhã Tâm kinh là trung tâm. Vì vậy tất cả tăng ni bất cứ hệ phái nào dù Tịnh độ, Thiền, Mật đều đọc thuộc hết.

 

Vietnamese notes: from Wikipedia

Ghi chú:

 

Tại sao trường phái tư tưởng Phật giáo Kim Cương thừa được gọi là Mật tông Phật giáo?

Nó dựa trên một hệ thống triết học và nghi lễ phức tạp nhằm cung cấp một con đường hướng tới giác ngộ. Kim cương thừa đôi khi được gọi là Phật giáo Tây Tạng. Thuật ngữ Kim Cương thừa đại khái có nghĩa là '' con đường của kim cương. ''

Why is Vajrayana Buddhist school of thought is called Buddhist tantra?

It is based on a complex philosophical and ritual system meant to provide a path towards enlightenment. Vajrayana is sometimes referred to as Tibetan Buddhism. The term Vajrayana roughly means ''the way of the diamond.''

 

Vajrayāna, Mantrayāna, Tantrayāna, Phật giáo Mật tông và Phật giáo bí truyền là những thuật ngữ liên quan đến các truyền thống Phật giáo khác nhau của Mật tông và "Thần chú bí mật", phát triển ở Ấn Độ thời trung cổ và truyền bá đến Tây Tạng, Bhutan và Đông Á. Ở Tây Tạng, Mật tông Phật giáo được gọi là Vajrayāna, trong khi ở Trung Quốc, nó thường được gọi là Tángmì Hanmi, "Bí truyền Trung Hoa") hay Mìzōng. "Giáo phái bí truyền"), trong tiếng Pali.) và ở Nhật Bản, nó được gọi là Mikkyou ("giáo lý bí mật").

Vajrayāna thường được dịch là Diamond Xe hoặc Thunderbolt Xe, đề cập đến Vajra, một vũ khí thần thoại cũng được sử dụng như một nghi thức thực hiện.

Vajrayāna (वज्रयान), Mantrayāna, Tantrayāna, Tantric Buddhism and Esoteric Buddhism are terms referring to the various Buddhist traditions of Tantra and "Secret Mantra", which developed in medieval India and spread to Tibet, Bhutan, and East Asia. In Tibet, Buddhist Tantra is termed Vajrayāna, while in China it is generally known as Tángmì Hanmi 漢密 (唐密, "Chinese Esotericism") or Mìzōng (密宗, "Esoteric Sect"), in Pali it is known as Pyitsayãna (ပစ္စယာန ,

and in Japan it is known as Mikkyō (密教, "secret teachings").

Vajrayāna is usually translated as Diamond Vehicle or Thunderbolt Vehicle, referring to the Vajra, a mythical weapon which is also used as a ritual implement.

 

Example:

Thí dụ:

 

104 Bát Nhã Tâm Kinh 3 

 

2.  The Heart Sutra is the sutra of wisdom. Maha means great. Prajna means wisdom. Paramita means final or transcendental.

Kinh Bát-nhã là bài kinh Trí Tuệ. Maha là đại. Bát-nhã là trí tuệ. Ba-la-mật là cứu kính hoặc cùng tột.

Prajna Paramita means the transcendental wisdom. It is not a worldly understanding or wisdom.

Bát-nhã Ba-la-mật-đa là trí tuệ cùng tột. Trí tuệ này vượt hơn trí tuệ thường ở thế gian.

 

104 Bát Nhã Tâm Kinh 4 

 

3.  The law of Dependent Origination appears not only in the Prajna Paramita Sutra, but also in the Avatamsaka Sutra which said, “All phenomena in this world are mutually dependent and interconnected.”

Chẳng những lý nhân duyên phát sinh ra hệ Bát- nhã, mà cũng chính lý nhân duyên này phát sinh ra hệ trùng trùng duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng tất cả pháp trên thế gian liên lạc chằng chịt với nhau.

 

104 Bát Nhã Tâm Kinh 5 

 

For example:

 

Where did this table come from? Naturally, based on the Law of Dependent Origination, the table came from the combination of a carpenter, wood, plane, chisel, nails, etc. This is the first layer of the Dependent Origination of the table. For the second layer of the Dependent Origination of the table, one may ask where the carpenter, wood, plane, chisel, nails, etc. come from.

Ví dụ: Cái bàn từ đâu mà có? Tự nhiên căn cứ trên lý nhân duyên thì nó từ thợ mộc, từ gỗ, bào, đục, đinh.v.v. Đó là lớp nhân duyên thứ nhất. Lớp thứ hai, người ta hỏi thợ mộc, gỗ, bào, đục, đinh từ đâu mà có?

If the table could be investigated to its source, it would have countless numbers of dependent originations, not just a few layers of dependent origination. Hence, this law is called the Infinite Dependent Origination. If the law of Dependent Origination is true, then what is the relationship between oneself and others?

Nếu xét cho cùng tột thì sự liên hệ đó trùng trùng điệp điệp, không thể nào nói một hai chặng mà hết được. Vì vậy gọi là trùng trùng duyên khởi. Đã là trùng trùng duyên khởi thì giữa chúng ta và mọi người có liên hệ gì với nhau không?

We have a shirt to wear, a bowl of rice to eat, a means of transportation; these facts indicate that we are connected to an infinite number of people. In this world, every single one of us is indebted to all of the contributions of others. Accordingly, the Avatamsaka Sutra states that Bodhisattvas see the suffering of living beings as their own suffering, and the happiness of living beings as their own happiness. Why is it so? Because no one can be separated from anyone else. Bodhisattvas open their hearts and are grateful to everyone. Since everyone contributes to our comfortable lives, we should respect and appreciate each and every one of them.

Chúng ta có chiếc áo mặc, có chén cơm ăn, có phương tiện đi lại thì chúng ta phải liên hệ với bao nhiêu người? Trên thế gian này chúng ta đều mang nợ hết, ai cũng có công đóng góp cho mình. Cho nên với tinh thần kinh Hoa Nghiêm, Bồ-tát thấy chúng sanh khổ là mình khổ, thấy chúng sanh vui là mình vui. Tại sao? Vì mình với mọi người không tách rời được. Tâm Bồ-tát rộng lớn, nhìn mọi người đều là ân nhân của mình. Tất cả đều là người góp sức tạo ấm no cho mình, nên mình đều quý trọng.

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a815/bat-nha-tam-kinh-the-heart-sutra
  2. Photo 1: http://magnatune.com/artists/albums/ishwish-heartsutra/
  3. Photo 2: https://thuvienhoasen.org/a27374/con-duong-trung-dao
  4. Vietnamese notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Vajrayana
  5. Photo 3: https://en.wikipedia.org/wiki/Vajrayana#/media/File:Samantabhadra_01.jpg
  6. Photo 4: http://www.blavatskytrust.org.uk/html/md_vos/vos_paramitas.html
  7. Photo 5: http://evdhamma.org/index.php/dharma/dharma-lessons/item/175-14-thap-nhi-nhan-duyen-song-ngu

 

Read 282 times

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31