Body and Mind

Saturday, 04 March 2017 21:27

Tâm thức - Consciousnesses - Song ngữ

So, altogether there are three: Your own consciousness, and there's only one of that. And then, all the many consciousnesses lurking in your body, so many that you can't say exactly how many there are. The ones with bodies, you can see are more than many. And as for the ones with no bodies, but are living in your body, there's no telling how many there are.

Như thế, cả thảy có ba loại thức khác nhau: thức của riêng bạn - duy nhất chỉ có một. Và sau đó, có nhiều thức lạ khác - đó là những thức ngoại lai. Những thức có cơ thể - tạm gọi là chúng sanh hửu hình - bạn có thể nhìn thấy thì rất nhiều như qua kính hiển vi. Và như đối với những thức không có cơ thể - tạm gọi là chúng sanh vô hình, tất cả đang ẩn náu cư trú trong cơ thể của bạn, mà bạn không thể nói chính xác có bao nhiêu.

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30