Doing good deeds

Bill Gates who has been one having the perfect virtues, also called “Paramita” in Mahayana Buddhism. Definition of paramita: one of the perfect virtues (as morality, charity, patience, wisdom) that must be practiced by one who undertakes the path to Buddhahood. Bill Gates, người đã có một đức tính hoàn hảo, còn được gọi là “Ba-la-mật-đa, Sự cứu cánh”, trong Phật giáo Đại thừa. Định nghĩa về Ba-la-mật-đa: là một trong những đức tính hoàn hảo (như đạo đức, từ thiện, kiên nhẫn, trí tuệ) phải được thực hành bởi một người có quyết tâm đi trên con đường dẫn đến Phật quả...

It wouldn’t be wrong if we said a person with two life lines in parallel is a bit lucky. A second life line indicates that this person takes support from their family doing good deeds.  Sẽ không sai, nếu chúng tôi nói một người có hai đường chỉ tay sinh mạng song song là một người có một chút may mắn. Đường chỉ tay sinh mạng thứ hai chỉ ra rằng người này nhận được từ việc làm có ý-nghĩa (phước đức) của gia đình - do từ ông bà cha mẹ của họ để lại...

Where is my Buddha mind? - Tâm Phật của tôi ở đâu?

According to Buddhism, nature is the mind, and mind is Buddha. Mind and nature are the same when awake and understanding, but differ when the illusion. Buddha-nature is eternal, but mind is not eternal; the nature is like water, the mind is like ice; illusion turns nature to mental ice form, awakening melts it back to its proper nature. Theo Phật giáo, tánh tức thị tâm, mà tâm tức thị Phật. Tánh là tâm, tâm là Phật. Tâm và tánh là một khi “ngộ,” nhưng khi “mê” thì tâm tánh không đồng. Phật tánh vĩnh hằng nhưng tâm luôn thay đổi. Tánh như nước, tâm như băng; mê khiến nước đóng băng, khi ngộ thì băng tan chảy trở lại thành nước...

"We didn't have any luck selling it at all," Jones said. "It seemed like it made up its mind it wasn't gonna leave." Suel Jones cho biết: "Chẳng ai hỏi mua cả. Hình như pho tượng đã quyết định không muốn rời bỏ nơi này thì phải"...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30