Sưu Tầm - Collections.

The incident to be described took place in 1957, four years after I had received higher ordination as a Buddhist monk. I was filled with enthusiasm and a great yearning to learn all that could be learnt about Buddhism. During the course of my studies the story of Dhammika Upasaka, as related in the Dhammapada Commentary, drew my attention. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây xảy ra vào năm 1957. Lúc đó tôi thọ giới tỳ kheo được bốn năm. Tôi hoan hỉ hăng say học Phật Pháp. Trong đó, có câu chuyện về Phật tử Dhammika trong quyển Chú giải Kinh Pháp Cú làm tôi quan tâm hơn cả....

The Buddha didn’t really have a method other than awareness, and awareness is no method at all; it is a straightforward ‘opening of the eyes’, a kind of waking up as if from a dream. That is all! But that is everything. Thật ra, Đức Phật đã không dùng một phương pháp nào khác hơn là sự-nhận-biết, và sự-nhận-biết cũng không phải là một phương pháp; đây là một điều đơn giản, chúng ta chỉ cần "mở to mắt", giống như bạn giật mình tỉnh dậy, từ một giấc mộng. Chỉ có thế! Nhưng, đây chính là điều tuyệt vời....

Gaman (我慢) is a Japanese term of Zen Buddhist origin which means "enduring the seemingly unbearable with patience and dignity". The term is generally translated as "perseverance", "patience", or tolerance. Gaman () là một thuật ngữ tiếng Nhật có nguồn gốc tThiền Phật giáo có nghĩa là "chịu đựng những điều dường như không thể chịu đựng được với sự kiên nhẫn và lòng tự trọng". Thuật ngữ này thường được dịch là "sự kiên trì", "kiên nhẫn" hoặc “khoan dung”....

“We see the strength that so many of you draw from your Buddhist faith. A faith that tells you that you have a moral duty to each other, to live with kindness and honesty, and that we can help end suffering if we embrace the right mindset and the right actions.” "Chúng tôi nhìn thấy sức mạnh của đa số quý vị, bắt nguồn từ niềm tin Phật Giáo. Một niềm tin mà giúp cho quý vị biết rằng, quý vị có trách nhiệm đạo đức với mọi người, niềm tin để sống với lòng tử tế, và sự thành thật, và niềm tin nầy có thể giúp chúng ta chấm dứt được sự đau khổ, nếu chúng ta có sự suy nghĩ đúng đắn, và các hành động đúng đắn."...

That verse can be translated in various ways, but the key line in it goes something like, “Develop a mind that clings to nothing.”

Câu kệ đó có thể được dịch bằng nhiều lối khác nhau, tuy nhiên, một dòng chính yếu trong đó nói rằng, "Hãy phát triển tâm không dính mắc."

Actually, Dhamma as taught by the Buddha is quite easy and simple, as his disciples exclaimed, “It is so explicitly clear my Lord! The Truth that You reveal is like turning an inverted object right side up.” Thực chất giáo pháp mà Đức Phật đã truyền đạt là những điều rất giản đơn và đời thường, giống như những người từng được nghe Ngài trực tiếp thuyết pháp thường kêu lên rằng: “Nó thật quá rõ ràng! Giáo pháp mà Ngài đã truyền đạt giống như lộn mặt trái của một vật ra vậy.”...

Wednesday, 24 July 2019 17:08

Nói dối có thiện ý – Song ngữ

From an early age to adulthood, we are often taught to be honest and not lie. However, researchers say, many people have misunderstood this action. Từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành, chúng ta thường xuyên được dạy phải luôn thành thật và không nói dối. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lại cho biết, nhiều người đã và đang hiểu sai về hành động này....

A study on a Chinese Buddha statue carried out in the Netherlands revealed a startling discovery - the statue contains the mummified remains of a Buddhist monk. Chụp cắt lớp CT đối với con người là chuyện rất bình thường, tuy nhiên chụp cắt lớp CT cho pho tượng Phật nghìn năm thì có thể đây là chuyện chưa từng có. Không những thế, kết quả còn khiến các nhà khoa học chấn động....

Wabi-sabi is the beauty of imperfections, impermanence and unfinished "(Leonard Koren). As the Japanese culture itself is always different and mysterious, Wabi-sabi, the most important philosophy of the land of the Sun rising like Feng-shui to the Chinese has always been one of the most fascinating challenges of art. Wabi-sabi là vẻ đẹp của những điều không hoàn hảo, vô thường và dở dang" (Leonard Koren). Như bản thân nền văn hóa Nhật Bản vốn luôn khác biêt và huyền bí, wabi sabi, một triết lý quan trọng bậc nhất của đất nước mặt trời mọc hệt như phong thủy đối với người Trung Hoa, đã luôn là một trong những thách thức cuốn hút bậc nhất của nghệ thuật...

Bill Gates who has been one having the perfect virtues, also called “Paramita” in Mahayana Buddhism. Definition of paramita: one of the perfect virtues (as morality, charity, patience, wisdom) that must be practiced by one who undertakes the path to Buddhahood. Bill Gates, người đã có một đức tính hoàn hảo, còn được gọi là “Ba-la-mật-đa, Sự cứu cánh”, trong Phật giáo Đại thừa. Định nghĩa về Ba-la-mật-đa: là một trong những đức tính hoàn hảo (như đạo đức, từ thiện, kiên nhẫn, trí tuệ) phải được thực hành bởi một người có quyết tâm đi trên con đường dẫn đến Phật quả...

Page 1 of 2

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30