Thiền - Tác Giả và Bài Viết

... Chỉ trong chương nầy, thiền sư giải thích: làm thế nào để thực hành ngồi thiền, sự khác biệt giữa tâm nhỏ hẹp và tâm rộng lớn, và bản chất thật sự của tư tưởng....In this chapter alone he explains: how to practice zazen, the difference between small and big mind, and the true nature of thoughts....

“...Cái gì bám sát "theo dõi" những yếu tố tâm khác nhau phát sanh trong khi hành thiền là "niệm" (sati). Sati là cả cuộc sống. Mỗi khi ta thất niệm, không có sati, khi ta dể duôi lơ đễnh, là cũng giống như đã chết ... Niệm chỉ là sự hiện hữu của tâm. Đó là nguyên nhân làm phát sanh trạng thái tự hay biết mình và trí tuệ ... Dầu trong khi không nhập định (samàdhi), luôn luôn phải giữ chánh niệm….” - “… That which “looks over” the various factors which arise in meditation is ‘sati’, mindfulness. Sati is life. Whenever we don’t have sati, when we are heedless, it’s as if we are dead.... This sati is simply presence of mind. It’s causes for the arising of self-awareness and wisdom.... Even when we are no longer in samàdhi, sati should be present throughout....”...

Thiền là một phương pháp để phát triển những tâm thái hữu ích. Điều này được thực hiện bằng cách phát khởi những tâm thái này nhiều lần, cho đến khi chúng trở thành tập khí. Như đã được chứng minh, về mặt thể chất thì thiền thật sự tạo ra những đường dây thần kinh mới....Meditation is a method to develop beneficial states of mind. We do this by repeatedly generating certain mental states until they become a habit. Physically, meditation has been shown to actually build up new neural pathways....

... Tổ tóm gọn tinh yếu của Thiền qua bao nhiêu lời, bao nhiêu chữ, đề tựa là Tín Tâm Minh. Tín Tâm là tin tâm mình. Minh là ghi khắc lại cho người đọc nương theo tu tập để nhận ra tâm mình....All of the essence of Zen is contained in the words and verses of this short writing. Hsin Hsin means to have faith in our own mind. Ming means to note, to inscribe this treatise for the purpose of guiding readers in their practice following the path towards enlightenment....

Có lẽ từ ngữ bị hiểu lầm nhiều nhất trong giới Phật tử Tây phương đó là chữ "Attachment" và được dịch là "dính mắc."...Probably the most misunderstood term in Western Buddhist circles is that usually translated as 'attachment'....

... “Xưa nay không một vật” chính là tuyên ngôn đầu tiên của Tổ, là quả bom nổ vào doanh trại của đại sư Thần Tú và chư vị tôn túc của Sư....'From the first not a thing is'—this was the first proclamation made by Hui-neng. It is a bomb thrown into the camp of Shen-hsiu and his predecessors....

Đức Phật dạy nhìn vào mọi thứ khởi sinh. Mọi thứ không ở yên. Nó xuất hiện rồi hết. Nó hết rồi xuất hiện lại, và xuất hiện rồi biến mất. Liên tục sinh diệt....The Buddha taught to look at whatever appears. Things don't stay. Having arisen, they cease. Ceasing, they appear again, and having appeared, they cease....

... Hiện tượng là một chuyện, và tâm là một chuyện. Đó là những thứ riêng biệt....Phenomena are one thing, and the mind is another. They are separate matters....

... Nếu như trong lúc thực hành thiền định, chúng ta không xem tiếng ồn như là kẻ thù, mà xem tiếng ồn là một phần của sự thực tập, thì sau đó sự khó chịu của chúng ta sẽ biến mất....If you stop seeing the noise as the enemy of the practice and instead see it as part of the practice, then the conflict will vanish....

“Niêm Hoa Vi Tiếu, nói là Phật Thích Ca, Truyền pháp không lời Tuệ Bát Nhã cho ngài Ma Ha Ca Diếp”- “The Flower Sermon, in which Śākyamuni Buddha, Transmits direct wisdom to disciple Mahākāśyapa.”...

Page 1 of 2

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30