Ngụ Ngôn Phật Giáo.

Wednesday, 29 March 2017 04:12

30. Kính Trọng Cha Mẹ - Song ngữ

Those families, O monks, dwell with Brahmā where at home the parents are respected by their children. Those families dwell with the ancient teachers where at home the parents are respected by their children. Nầy các Tỳ Kheo, những gia đình mà trong nhà có vị A La Hán hay vị Bồ Tát, thì bố mẹ được con cái kính trọng. Những gia đình mà trong nhà có những vị Thầy Cô kinh nghiệm và khôn ngoan, thì bố mẹ được con cái kính trọng...

Prince Siddhattha Gotama had to say: “One problem (Ràhu) was born, one was bound to happen." Due to his speech, which King Suddhodana, grandson is named Rahula. Thái tử Tất-đạt-đa đã thốt lên rằng: "Một trở ngại (Ràhu) đã được sinh, một ràng buộc đã xảy ra". Nhân câu nói này, mà Quốc vương Suddhodana, đã đặt tên cháu là Ràhula (La Hầu La)...

Tuesday, 28 March 2017 21:16

28. Đời Là Cõi Tạm - Song ngữ

Long ago, O monks, there lived a religious teacher named Araka, who was free of sensual lust. He had many hundreds of disciples, and this was the doctrine he taught to them: Ngày xửa ngày xưa, nầy các Tỳ Kheo, có vị thầy tu tên là Araka, người mà không còn ham muốn nhục dục. Ông có hàng trăm đệ tử, và đây là giáo lý mà ông đã dạy cho họ:

Having arrived there, he sat down on the seat prepared for him. Suppavāsā the Koliyan lady attended to the Blessed One personally and served him with various kinds of delicious food. Sau khi vào nhà, Đức Thế Tôn ngồi vào chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn cho ngài. Suppavāsā, người phụ nữ bộ tộc Koliya, đứng hầu, rồi chính tay bà đã phục vụ nhiều loại thức ăn ngon lành cho ngài...

Tuesday, 28 March 2017 19:46

26. Bảy Loại Vợ - Song ngữ

“That, Lord, is our daughter-in-law Sujātā. She is rich and has been brought here from a rich family. She does not obey her father-in-law and mother-in-law, nor her husband. She does not even honor, respect, esteem and venerate the Blessed One.” "Bạch Thế Tôn, đó là tiếng ồn ào của Sujātā, người con dâu của con. Cô ta thì giầu có và cô ta được đưa đến đây từ một gia đình giầu có. Cô ta không vâng lời cha chồng, mẹ chồng, và ông chồng của cô. Thậm chí, cô ta còn không xem trọng, không kính mến, không yêu mến và không tôn kính Đức Thế Tôn."...

I declare, O monks, that there are two persons one can never repay. What two? One’s mother and father. Nầy các Tỳ Kheo, Như Lai nói rằng có hai người mà ta không bao giờ có thể đền đáp công ơn hết được. Hai người đó là hai người nào? Đó là mẹ và cha...

Tuesday, 28 March 2017 16:48

24. Niêm Hoa Vi Tiếu - Song ngữ

While the Buddha gave many spoken sermons after he became enlightened, during one sermon in particular he did nothing but hold up a flower. It is said that upon seeing it, his disciple Mahakasyapa was immediately enlightened. Why did the simple display of a flower have such a profound effect upon Mahakasyapa, and what can we learn from this lesson? Sau khi Đức Phật trở thành Bậc Giác Ngộ, ngài đã nói nhiều bài pháp thoại, tuy nhiên, có một bài pháp thoại đặc biệt là ngài không nói gì cả, tay ngài chỉ cầm một bông hoa, rồi ngài giơ tay lên. Người ta đã nói rằng khi người đệ tử của ngài, là Tôn-Giả Ma Ha Ca Diếp nhìn thấy bông hoa, Tôn-Giả đã giác ngộ, ngay lập tức. Tại sao hành động đơn giản của Đức Phật - là đưa một bông hoa lên, lại có một ảnh hưởng sâu sắc đến Tôn-Giả Ma Ha Ca Diếp như thế, chúng ta học hỏi được gì từ bài học nầy?

Tuesday, 28 March 2017 12:25

23. Lòng Tham Muốn - Song ngữ

The story goes that these five men went to the monastery desiring to hear the Dhamma and, having saluted the Buddha, sat down respectfully on one side. Now in the case of the Buddhas, no such thought ever enters their mind as the following. Chuyện kể rằng có năm vị nam cư sĩ đến tu viện với lòng mong muốn nghe Phật Pháp, họ đến đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi qua một bên. Đối với các vị Phật, quý ngài chẳng bao giờ có ý nghĩ phân biệt như sau...

I replied as follows: “I think I used to live in that apartment, except that it was in the city center of Glasgow, Scotland. I think you’re on the right track by stopping fighting the noise. Take that one step further and appreciate the noise — embrace it. As you prepare for meditation, really notice and appreciate all of the noise around you. Tôi đã trả lời bà như sau: "Tôi nghĩ rằng tôi đã từng sống trong một căn hộ giống như bà, nhưng ở trung tâm thành phố Glasgow, Tô-Cách-Lan. Tôi nghĩ rằng bà đã đi đúng đường, bằng cách bà đã dừng ngay cuộc chiến tranh chống lại tiếng ồn. Nhưng bà cần đi thêm một bước nữa, bằng cách bà trân quý tiếng ồn - bằng cách bà ôm lấy nó. Khi bà chuẩn bị thiền định, bà thật sự cần chú ý và trân quý mọi tiếng ồn chung quanh bà...

The abbot of a temple in a large city in Vietnam died. The funeral ritual for the venerable monk was simple and gracious. Later, a young adult monk was appointed as the new abbot there. Tại một ngôi chùa thuộc cấp bậc trung trong một thành phố lớn của Việt Nam, vị Hòa thượng trụ trì qua đời. Lễ tưởng niệm và tống táng vị Hòa thượng này rất đơn giản nhưng không kém phần trân trọng. Sau đó không lâu, Giáo hội đã bổ nhiệm một vị đại đức trẻ tuổi lên làm trụ trì ngôi chùa đó...

Page 1 of 3

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30