Kinh Mi Tiên Ẩn Dụ.

'Venerable Nâgasena, those two qualities of the bat you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài dơi nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that one quality of the Indian crane you say he ought to take, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài chim Sếu nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of the owl you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài chim cú nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that one quality of the house-pigeon you say he ought to take, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài bồ câu nhà nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of the Penâhikâ bird you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài sếu cái nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those three qualities of the Kakravâka bird you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của loài ngỗng đỏ nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those seven qualities of the lion you say he ought to have, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Bảy tính chất của loài sư tử nên được hành trì,’ bảy tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, the five qualities of the elephant he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của loài voi nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of the boar you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài heo nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those four qualities of the bull you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Bốn tính chất của loài bò nên được hành trì,’ bốn tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31