Kinh Mi Tiên Ẩn Dụ.

'Venerable Nâgasena, those three qualities of the deer you say he ought to take, which are they?'  “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của loài nai nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, the two qualities of the old male jackal you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài chó rừng già nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that one quality of the mongoose you say he ought to take, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài chồn nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that one quality of the scorpion you say he ought to take, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài bò cạp nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that one quality of the rat you say he ought to take, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài chuột nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of the cat you say he ought to have, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài mèo nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that quality of the white ant which you say he ought to have, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài mối nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, the four qualities of the sovran overlord which you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Bốn tính chất của vị Chuyển Luân nên được hành trì,’ bốn tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, the three qualities of Sakka (the king of the gods) which you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của vị Sakka [11] nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, the seven qualities of the sun you say he ought to have, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Bảy tính chất của mặt trời nên được hành trì,’ bảy tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31