Kinh Mi Tiên Ẩn Dụ.

'Venerable Nâgasena, those five qualities of the moon which you say he ought to have, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của mặt trăng nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those five qualities of space which you say he ought to have, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của hư không nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

"The solid rock's not shaken by the wind, Just so the wise man falters not, nor shakes, At praise or blame ." ‘Giống như tảng đá cứng rắn không lay chuyển bởi gió, tương tợ như thế các bậc trí không chao động giữa những sự chê khen.’ ..

'Venerable Nâgasena, those five qualities of wind which you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của gió nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those five qualities of fire which you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của lửa nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, the five qualities of water which you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của nước nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those five qualities of the earth which you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của đất nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those five qualities of the sea you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của biển cả nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that one quality of the sailor which you say he ought to take, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của người làm công nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those three qualities of the pilot which you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của người thuyền trưởng nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31