Kinh Mi Tiên Ẩn Dụ.

Saturday, 08 April 2017 04:22

07. Thí dụ về cây Tre – Song ngữ

'Venerable Nâgasena, that one quality of the bamboo which you say he ought to take, which is it? “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của cây tre nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those five qualities of the tortoise which you say he ought to take, what are they? ' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của loài rùa nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of the panther which you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của loài beo đực nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that one quality of the female of the panther which you say he ought to take, which is that?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài beo cái nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that one quality of the squirrel which you say he ought to take, which is that?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài sóc nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?” 

'Venerable Nâgasena, those five qualities of the cock which you say he ought to take, what are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của loài gà trống nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that one quality of the harsh-voiced ass which you say he ought to take, which is that?'

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn (loài lừa) nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31