Wednesday, 13 September 2017 08:30

Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Song ngữ

At that time, the World Honored One led the great assembly on a walk toward the south. Suddenly they came upon a pile of bones beside the road. The World Honored One turned to face them, placed his five limbs on the ground, and bowed respectfully. Bấy giờ Thế-Tôn, cùng với Đại-chúng, nhân buổi nhàn du, đi về phía nam, thấy đống xương khô, chất cao như núi, Đức PhậtThế-Tôn, liền xụp lạy ngay, đống xương khô ấy...

Part Three Of Sutra Of The Past Vows Of Earth Store Bodhisattva. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Quyển Hạ...

Part Two Of Sutra Of The Past Vows Of Earth Store Bodhisattva. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nyuyện - Quyển Trung

Part One Of

Sutra Of The Past Vows Of

Earth Store Bodhisattva

Kinh Địa Tạng Bồ Tát

Bổn Nguyện

Quyển Thượng 

'Venerable Nâgasena, do all the Bodisats give away their wives and children, or was it only Vessantara the king who did so?' 'All of them do so, not Vessantara only.' 'Do they then give them away with their own consent?'

“Thưa ngài Nāgasena, có phải hết thảy tất cả các đức Bồ Tát đều bố thí con và vợ, hay là chỉ riêng đức vua Vessantara đã bố thí con và vợ?” “Tâu đại vương, tất cả các đức Bồ Tát cũng đều bố thí con và vợ, không phải chỉ riêng đức vua Vessantara đã bố thí con và vợ.”[1] “Thưa ngài, phải chăng các vị ấy bố thí với sự đồng ý của những người ấy?”...

'The fruit of Conversion has no Papañkas, O king, the fruit of that stage of the Path in which those live who will be only once, or not all reborn, the fruit of Arahatship has no Papañkas.' “Tâu đại vương, quả vị Nhập Lưu là pháp không chướng ngại, quả vị Nhất Lai là pháp không chướng ngại, quả vị Bất Lai là pháp không chướng ngại, quả vị A-la-hán là pháp không chướng ngại.”..

'Those eight Brahmans who, just after the birth of the Bodisat, took note of the marks on his body--[236] Râma, and Dhaga, and Lakkhana, and Mantî 1, and Yañña 2, and Suyâma, and Subhoga 3, and Sudatta 4--they who then made known his future glory, and marked him out as one to be carefully guarded-these were first his teachers 5. Tâu đại vương, khi đức Bồ Tát ở giai đoạn đã được sanh ra, các vị ấy là tám vị Bà-la-môn đã xét đoán các tướng tốt, tức là các vị Rāma, Dhaja, Lakkhaṇa, Mantī, Yañña, Suyāma, Subhoja, Sudatta. Các vị ấy đã tuyên bố về điềm lành của đức Bồ Tát và đã thực hiện công việc bảo hộ; các vị ấy là những vị thầy đầu tiên...

'But when the Blessed One said:

"Have pleasant dwelling-places built, and lodge there learned men." That was said with respect to two matters only. And what are those two? The gift of a dwelling-place (Wihâra) has been praised and approved, esteemed and highly spoken of, by all the Buddhas. And those who have made such a gift shall be delivered from rebirth, old age, and death. This is the first of the advantages in the gift of a dwelling-place. Tâu đại vương, trái lại về điều đã được đức Thế Tôn nói là: ‘Nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng) ngụ tại nơi ấy,’ điều ấy đã được đức Thế Tôn nói trong khi xem xét về hai lợi ích. Hai điều nào? Việc gọi là bố thí trú xá được tất cả chư Phật ngợi khen, đồng ý, tán dương, ca tụng rằng: ‘Những người ấy sau khi dâng cúng vật thí về trú xá ấy thì sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi sanh-già-chết.’ Đây là lợi ích thứ nhất trong việc bố thí trú xá...

'Venerable Nâgasena, it has been said by the Blessed One: "This is the chief, O Bhikkhus, of those of my disciples in the Order who are possessed of the power of Iddhi, I mean Moggallâna." “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử có thần thông của Ta tức là Mahāmoggallāna.’...

Just, O king, as a royal prince who learns his knowledge, and is taught the duties of a Khattiya, at the feet of the Brahman who acts as family chaplain, when after a time he is anointed king, pays, reverence and respect to his master in the thought of his being the teacher, and the carrier on of the traditions of the family, so is it right for the converted Bhikkhu to do reverence and to pay respect to the unconverted Bhikkhu.' Tâu đại vương, giống như vị hoàng tử thu thập kiến thức và học tập lề lối của dòng dõi Sát-đế-lỵ nơi vị quân sư. Vị ấy, về sau này, đã được đăng quang, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị thầy (nghĩ rằng): ‘Người này là vị tạo điều kiện cho ta việc học tập.’ Tâu đại vương, tương tợ y như thế (nghĩ rằng): ‘Vị tỳ khưu là vị tạo điều kiện cho việc học tập, người duy trì truyền thống,’ người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân...

Page 1 of 2

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
December 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31