Trung Bộ 101-152

Thus have I heard: On one occasion the Blessed One was living at Savatthi in Jeta’s Grove, Anathapindika’s Park. There he addressed the bhikkhus thus: “Bhikkhus.” -- “Venerable sir,” they replied. The Blessed One said this: Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:...

“Bhikkhus, there are some recluses and Brahmins who hold such a doctrine and view as this: ‘Whatever this person feels, whether pleasure or pain or neither-pain-nor-pleasure, all that is caused by what was done in the past.  So by annihilating with asceticism past actions and by doing no fresh actions, there will be no consequence in the future. With no consequence in the future, there is the destruction of action. With the destruction of action, there is the destruction of suffering. With the destruction of suffering, there is the destruction of feeling. With the destruction of feeling, all suffering will be exhausted.’ So speak the Niganthas, bhikkhus.-- Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt; do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ diệt tận". Nầy các Tỷ-kheo, lý thuyết các Nigantha (Ni kiền tử) là vậy...

Middle-length Discourses of the Buddha - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya) - Anh ngữ: Bhikkhu Ñāṇamoli - Việt ngữ: Hòa thượng Thích Minh Châu - Part III – Chapter 101-152 - Quyển III – Chương 101-152 - Quyển III – Volume III - Mục Lục – Contents. 1. The Division at Devadaha (Devadahavagga) 2. The Division of One by One (Anupadavagga) - 3.The Division on Voidness (Sunnatavagga) - 4. The Division of Expositions - 5. The Division of the Sixfold Base (Salayatanavagga)...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
December 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31