Trung Bộ 51-100

Now on that occasion a Brahmin woman named Dhananjani was staying at Candalakappa, having full confidence in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha.  One time she stumbled, and [on recovering her balance] exclaimed three times: “Honour to the Blessed One, accomplished and fully enlightened! Honour to the Blessed One, accomplished and fully enlightened! Honour to the Blessed One, accomplished [210] and fully enlightened!” Lúc bấy giờ, một nữ Bà-la-môn tên Dhananjani (Đa-na-xa-ni) trú ở Candalakappa (Đan-đạt-la-kiếp-ba) có lòng tín thành Phật, Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà-la-môn Dhananjani sau khi bị trợt chân, thốt lên ba lần cảm hứng ngữ: "Đảnh lễ đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! Đảnh lễ đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác! Đảnh lễ đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác!"...

Now on that occasion the Brahmin student Subha, Todeyya’s son, was staying at the residence of a certain householder in Savatthi for some business or other.  Then the Brahmin student Subha, Todeyya’s son, asked the householder in whose residence he was staying: Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta trú ở Savatthi, tại nhà một gia chủ vì một vài công vụ. Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta trú tại nhà gia chủ, nói với vị gia chủ ấy:...

Now on that occasion a number of well-known, well-to-do Brahmins were staying at Icchanangala, that is, the Brahmin Cank3, the Brahmin Tarukkha, the Brahmin Pokkharasati, the Brahmin Janussoni, the Brahmin Todeyya, and other well-known, well-to-do Brahmins. Lúc bấy giờ có rất nhiều Bà-la-môn danh tiếng và giàu có trú tại Icchanankala như Bà-la-môn Canki, Bà-la-môn Tarukkha, Bà-la-môn Pokkharasati, Bà-la-môn Janussoni, Bà-la-môn Todeyya cùng rất nhiều Bà-la-môn danh tiếng và giàu có khác...

Then, having stayed in the Southern Hills as long as he chose, the venerable Sariputta set out to wander towards Rajagaha. Wandering by stages he eventually arrived at Rajagaha, and there he lived in the Bamboo Grove, the Squirrels’ Sanctuary. Rồi Tôn giả Sariputta sau khi ở tại Dakkhinagiri cho đến khi vừa ý, liền khởi hành đi Rajagaha (Vương Xá), tuần tự du hành và đến tại Vương Xá. Ở đây, Tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha, Veluvana, tại Kalandakanivapa...

Then the Brahmin Esukari went to the Blessed One and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side and said: Rồi Bà-la-môn Esukari đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Esukari bạch Thế Tôn:...

Now on that occasion the Brahmin Canki was ruling over Opasada, a crown property abounding in living beings, rich in grasslands, woodlands, waterways, and grain, a royal endowment, a sacred grant given to him by King Pasenadi of Kosala. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Canki trú ở Opasada, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương địa do vua Pasenadi, vua nước Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp...

Thus have I heard: On one occasion the venerable Udena was living at Benares in the Khemiya Mango Grove. Tôi nghe như vầy: 

Một thời Tôn giả Udena trú ở Baranasi (Ba-la-nại), tại rừng xoài Khemiya...

Now at that time five hundred Brahmins from diverse provinces were staying at Savatthi for some business or other. Then those Brahmins thought: “This recluse Gotama describes purification for all the four castes.  Who is there able to dispute with him about this assertion?” Lúc bấy giờ khoảng năm trăm Bà-la-môn từ nhiều quốc độ khác nhau trú tại Savatthi vì một vài công việc. Những vị Bà-la-môn ấy suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Ai có thể cùng với Sa-môn Gotama thảo luận vấn đề này?"...

Thus have I heard: On one occasion the Blessed One was wandering in the country of the Anguttarapans with a large Sangha of bhikkhus, [102] with twelve hundred and fifty bhikkhus, and eventually he arrived at a town of the Anguttarapans named Apana. Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng Tỷ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, và đi đến một thị trấn của Anguttarapa tên là Apana...

Now on that occasion the Brahmin Brahmayu was living at Mithila. He was old, aged, burdened with years, advanced in life, and come to the last stage; he was in his hundred and twentieth year. He was a master of the Three Vedas with their vocabularies, liturgy, phonology, and etymology, and the histories as a fifth; skilled in philology and grammar, he was fully versed in natural philosophy and in the marks of a Great Man. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Brahmayu trú tại Mithila (Di-tát-la) già yếu, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, tuổi đã đến một trăm hai mươi, một vị đọc tụng Thánh điển, chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại nhân tướng...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30