Trường Bộ Kinh

THUS HAVE I HEARD.259 Once the Lord was staying at Sāvatthi, in Anāthapindika’s park in the Jeta grove, in the Kareri hutment. And among a number of monks who had gathered together after their meal, after the alms-round, sitting in the Kareri pavilion, there arose a serious discussion on former lives, as they said: ‘This is how it was in a former life’, or ‘That was how it was.’ Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), trong am thất cây Kareri (Hoa Lâm). Lúc bấy giờ, số đông các Tỷ-kheo đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp lại Hoa Lâm viên đường, pháp thoại thuộc về tiền thân được khởi lên: "Ðây là tiền thân, đây là tiền thân"...

THUS HAVE I HEARD. Once the Lord was touring Kosala with a large company of some five hundred monks. He came to a Kosalan Brahmin village called Manasakata, and stayed to the north of the village in a mango-grove on the bank of the River Aciravati. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đi đến một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Manasàkata. Tại đây, ở Manasakata, Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông Aciravati (A-trí-la-phạt-để), phía Bắc làng Manasàkata...

THUS HAVE I HEARD. Once the Lord was touring Kosala with a large company of some five hundred monks, and, coming to Sālavatikā, he stayed there. And at that time the Brahmin Lohicca was living at Sālavatikā, a populous place, full of grass, timber, water and corn, which had been given to him by King Pasenadi of Kosala as a royal gift and with royal powers. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, và đến tại Sàlavatikà (một làng có dãy cây tala bao bọc). Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca ở tại Sàlavatikà, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cấp cho để hưởng một phần lợi tức....

THUS HAVE I HEARD. Once the Lord was staying at Nālanda, in Pāvārika’s mango grove. And the householder Kevaddha 230 came to the Lord, prostrated himself before him, and sat down to one side. He then said: ‘Lord, this Nāḷandā is rich, prosperous, populous, and full of people who have faith in the Lord. It would be well if the Lord were to cause some monk to perform superhuman feats and miracles. In this way Nāḷandā would come to have even more faith in the Lord.’ Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: - Bạch Thế Tôn, Nalandà này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một Tỷ-kheo thị hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ vậy Nalandà này sẽ được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa...

THUS HAVE I HEARD.225 Once the Venerable Ananda was staying at Savatthi, in Jeta’s grove, in Anāthapiṇḍika’s park, shortly after the Lord’s final passing.226 And at that time the youth Subha, Todeyya’s son,227 was staying at Savatthi on some business. Như vậy tôi nghe. Một thời, Ðại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), sau khi đức Thế Tôn nhập diệt không bao lâu. Lúc bây giờ thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta ở tại Sàvatthi vì một vài công việc...

Then the Lord, rising early, took his robe and bowl and went to Sāvatthi for alms. But it occurred to him:‘It is too early to go to Sāvatthi for alms. Suppose I were to go to the debating-hall to see the wanderer Poṭṭhapāda?’ And he did so. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y cầm bát vào Sàvatthi khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ: "Nay còn quá sớm để đi khất thực tại Sàvatthi, Ta hãy đi đến vườn của hoàng hậu Mallika tên là Ekasàlaka, có hàng rào cây tinduka, một hội thảo trường luận bàn chánh kiến, tà kiến, để gặp du sĩ ngoại đạo Potthapàda". Và Thế Tôn đi đến vườn của hoàng hậu Mallika, tên là Ekasàlaka, có hàng rào cây tinduka, một hội thảo trường luận về chánh kiến, tà kiến...

Friend Gotama, I have heard it said: “The ascetic Gotama disapproves of all austerities, and censures and blames all those who lead a harsh life of selfmortification. 191 Now are those who say this telling the truth, and do they not slander the Lord Gotama with lies? Do they explain the truth about his Dhamma and what pertains to it, or does some fellow-teacher of a different sect deserve to be blamed for this statement? We would like to see the Lord Gotama refute this charge.” Tôn giả Gotama, tôi nghe như vầy: "Sa-môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, mạt sát mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ", có phải những vị ấy nói đúng lời của Tôn giả Gotama? Có phải những vị ấy đã vu oan không xác thật cho Tôn giả Gotama? Có phải những vị ấy đã tuyên bố như pháp, thuận pháp không? Có những chủ trương nào chính và phụ gặp phải cật nạn không? Thật sự chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc Tôn giả Gotama...

THUS HAVE I HEARD.188 Once the Lord was staying at Kosambi, in the Ghosita Park. And two wanderers, Mandissa and Jāliya, the pupil of the wooden-bowl ascetic, came to him, exchanged courtesies with him and sat down to one side ...Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa và Jàliya, đệ tử của Dàrupattika, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Ngài rồi đứng một bên...

Just then Otthaddha the Licchavi came to the Gabled Hall with a large company, saluted the Venerable Nāgita and stood aside, saying: ‘Where is the Blessed Lord staying, the Arahant, the fullyenlightened Buddha? We would like to see him.’ ‘Mahāli,179 it is not the right time to see the Lord, He is in solitary meditation.’ But Otthaddha just sat down to one side, and said: ‘When I have seen the Blessed Lord, the Arahant, the fully-enlightened Buddha, I will go.’ Otthadda (Môi thỏ) người Licchavi cùng với một số đông dân chúng Licchavi cũng đi đến Trùng Các giảng đường, rừng Ðại Lâm gặp đại đức Nàgita, đảnh lễ vị này rồi đứng một bên. Otthadda người Licchavi thưa với đại đức Nàgita: - Hiện nay đức Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác ở tại đâu, chúng con muốn yết kiến đức Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác. - Màhàli, nay không phải thời yết kiến đức Thế Tôn, Ðức Thế Tôn đang chỉ tịnh. Otthadda người Licchavi liền ngồi xuống một bên tại chỗ ấy và nói: - Sau khi được yết kiến đức Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác con mới đi...

And at that time several hundred Brahmins were staying at Khānumata intending to take part in Kūṭadanta’s sacrifice. Hearing of his intention to visit the ascetic Gotama, they went and asked him if this were true. ‘So it is, gentlemen, I am going to visit the ascetic Gotama.’ Lúc bấy giờ có khoảng vài trăm Bà-la-môn ở Khànumata với ý định: "Chúng tôi sẽ dự lễ Ðại tế đàn của Bà-la-môn Kùtadanta". Khi các vị Bà-la-môn này nghe: "Bà-la-môn Kùtadanta sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama", những Bà-la-môn này đến Bà-la-môn Kùtadanta, khi đến nơi liền nói với Bà-la-môn Kùtadanta: - Có phải Tôn giả Kùtadanta sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama? - Này các Hiền Giả, đó là ý định của ta, ta sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama...

Page 3 of 4

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31