Thời Kỳ A Hàm

Now on that occasion a number of well-known wanderers were staying at the Peacocks’ Sanctuary, the wanderers’ park - that is, Annabhara, Varadhara, and the wanderer Sakuludayin, as well as other well-known wanderers. Lúc bấy giờ, có rất nhiều vị du sĩ, có thời danh, có danh tiếng trú ở Moranivapa (Khổng Tước Lâm), tu viện các du sĩ, như Anugara, Varadhara, và du sĩ Sakuludayi cùng với các vị du sĩ thời danh, danh tiếng khác...

Now on that occasion the wanderer Sandaka was staying in the Pilakkha-tree Cave with a large assembly of wanderers. Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka trú ở hang Pilakka với đại chúng du sĩ, khoảng độ năm trăm du sĩ...

Then, when it was morning, the Blessed One dressed, and taking his bowl and outer robe, went into Kammasadhamma for alms. When he had wandered for alms in Kammasadhamma and had returned from his alms round, after his meal he went to a certain grove for the day’s abiding. Having entered the grove, he sat down at the root of a tree for the day’s abiding. [502] Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Kammasadhamma để khất thực. Đi khất thực ở Kammasadhamma xong, sau bữa ăn, trên đường khi khất thực về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ấy, Thế Tôn đến ngồi dưới một gốc cây để nghỉ trưa...

“Well, Aggivessana, there are plenty in the world who say: ‘It too would be the same, it too would be the same,’ yet they do not abandon that view and they take up still some other view. Those are few in the world who say: ‘It too would be the same, it too would be the same,’ and who abandon that view and do not take up some other view. -- Này Aggivessana, nếu số đông người ở trong đời đã nói như sau: "Thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng giống như vậy", thời họ không từ bỏ tri kiến ấy, họ chấp thủ một tri kiến khác. Này Aggivessana, nếu thiểu số người ở trong đời đã nói như sau: "Thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng giống như vậy", thời họ sẽ từ bỏ tri kiến ấy và không chấp thủ một tri kiến khác...

Then the wanderer Vacchagotta went to the Blessed One and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side and said to the Blessed One: Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta thưa với Thế Tôn:...

“How is it, Master Gotama, does Master Gotama hold the view: ‘The world is eternal: only this is true, anything else is wrong’?”

--“Vaccha, I do not hold the view: ‘The world is eternal: only this is true, anything else is wrong.’“

-- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng?"

-- Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng"...

Then, when it was morning, the Blessed One dressed, and taking his bowl and outer robe, went into Vesali for alms. Then the Blessed One thought: “It is still too early to wander for alms in Vesali. Suppose I went to the wanderer Vacchagotta in the Wanderers’ Park of the Single White-lotus Mango Tree.” Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Nay còn quá sớm để đi vào Vesali khất thực. Ta hãy đi đến Ekapundarika vườn các du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo Vacchagotta"...

“Bhikkhus, I abstain from eating at night. By so doing, I am free from illness and affliction, and I enjoy health, strength, and a comfortable abiding. Come, bhikkhus, abstain from eating at night. By so doing, you too will be free from illness and affliction, and you will enjoy health, strength, and a comfortable abiding.” “Yes, venerable sir,” they replied. -- Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Ta cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Này các Tỷ-kheo, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các Ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn...

Now on that occasion a bhikkhu named Gulissani, a forestdweller of lax behaviour, had come on a visit to stay in the midst of the Sangha for some business or other. The venerable Sariputta addressed the bhikkhus with reference to the bhikkhu Gulissani thus: Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Gulissani là vị sống tại rừng núi, hành động thô tháo đã đến giữa Tăng chúng do một vài công vụ. Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) nhân vì Tỷ-kheo Gulissani, bảo các Tỷ-kheo:..

Now on that occasion many very well-known clansmen had gone forth out of faith from the home life into homelessness under the Blessed One - the venerable Anuruddha, the venerable Nandiya, the venerable Kimbila, the venerable Bhagu, the venerable Kundadhana, the venerable Revata, the venerable Ananda, and other very well-known clansmen. Lúc bấy giờ nhiều Thiện gia nam tử có danh tiếng, vì lòng tin Thế Tôn, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, như Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila, Tôn giả Bhagu, Tôn giả Kundadhana, Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda và một số Thiện gia nam tử danh tiếng khác...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30