Phật Học Cấp II

In the village, there was an elephant known to be a man killer. Her name was Nalagiri. One day, Devadatta gave Nalagiri some alcohol to make her go wild. He then drove the elephant onto the path where the Buddha was walking. As soon as Nalagiri caught sight of the Buddha, she rushed towards him in a mad fury. Trong ngôi làng, có một con voi chuyên sát hại người. Voi tên là Na La Gi Ri. Một ngày kia, Đề Bà Đạt Đa  cho voi uống rượu để nó trở nên hung hãn. Rời ông ta dẫn nó đi đến nơi Đức Phật thường đi qua. Không bao lâu, Voi  Na La Gi Ri nhìn thấy bóng dáng của Đức Phật, nó điên cuồng lao đến ngài...

Once there was a layman who received the Five Precepts. At first, these precepts were very important to him and he strictly observed them. After a time, however, his past habits came back and he longed for a taste of alcohol. He thought, of the five precepts, the one against drinking is really unnecessary. Một người Cư sĩ thực hành năm giới. Đầu tiên, ý thức tầm quan trọng của các giới, ông ấy giữ giới rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, sau đó, ông ấy trở lại uống rượu, một thói quen xấu lúc trước của ông ta. Ông ấy nghĩ, trong năm giới, thì giới cấm uống rượu là không cần thiết...

One day, a dump fly tasted a bit of liquor left in a coconut shell. After that, he felt heavier and stronger than before. So he went back to the dump again. As soon as he landed on the dump, the dump heap was lowered a little. The fly thought, “Look, I am so strong.” Ngày kia, một con ruồi tý hon nhấm nháp một ít vị ngọt từ trái dừa chảy ra. Sau đó, nó cảm thấy thân thể nặng hơn và khỏe mạnh hơn trước. Vì vậy nó tiếp tục uống lần nữa. Không bao lâu, nó nằm trong vũng nước dừa. Ruồi ngấm men dừa say và lẩm bẩm, “Giờ đây ta rất khỏe.”...

There was once a man who had the habit of committing adultery. Even though he had been arrested a number of times for his misconduct, he did not change his ways.  Một người đàn ông có thói quen quan hệ tình dục sai trái. Dù ông ta bị bắt giam vài lần về tội quan hệ tình dục sai trái nhưng ông ta vẫn không từ bỏ thói xấu đó...

In a forest near Varanasi, there once lived some quails.  The shady grove in which they nested was also the favorite grazing ground of a herd of elephants. A wise and righteous elephant was the leader of that herd. Trong một khu rừng gần thành Ba La Nại, có một vài con chim cút sinh sống. Ngay dưới bóng cây che mát cho chim cút làm tổ là bãi cỏ lý tưởng của đàn voi. Trong đàn có một con voi uy nghi thông thái và công bằng, lãnh đạo đàn voi...

One day, an angry man with a bad temper went to see the Buddha. The man used harsh words to abuse the Buddha. The Buddha listened to him patiently and quietly, and did not say anything as the man spoke. The angry man finally stopped speaking. Một ngày kia, người đàn ông với tính khí thất thường, giận dữ đến gặp Đức Phật. Ông ta dùng những từ thô lỗ để lăng mạ Đức Phật. Đức Phật lắng nghe ông ta kiên nhẫn, lặng lẽ và không nói điều gì trong khi người đàn ông đang nói. Sau khi người đàn ông nói xong...

Friday, 31 March 2017 18:41

Bài số 25: Đạo đế - Song ngữ

A man who was escaping from a group of bandits came to a vast stretch of water that was in his way. He knew that this side of the shore was dangerous and the other side was safe. Một người đàn ông, người đang tìm cách trốn thoát khỏi một nhóm cướp, ở vùng ong nước bao la. Ông ấy biết rằng bên này bờ là nguy hiểm bên kia bờ là an toàn...

Friday, 31 March 2017 17:24

Bài số 24: Diệt đế - Song ngữ

The king, who happened to visit the old monk at that time, felt insulted when he was not greeted by this happy monk, who was not even aware of the king’s entrance. Nhà vua tình cờ đi thăm vị tu sĩ già lúc đó cảm thấy bị lăng mạ khi ngài không được đón tiếp bởi người tỳ kheo hạnh phúc kia, vị tu sĩ này thậm chí không ý thức được nhà vua đang đi vào...

Friday, 31 March 2017 15:21

Bài số 23: Tập đế - Song ngữ

In China, monkeys are caught in a very special way. The trapper first takes a coconut. He then makes a hole on its side just big enough for a hand to go through when it is not clenched into a fist. He then places some peanuts in the coconut and puts it in a spot where monkeys usually visit.  Before leaving the coconut behind, he would scatter some peanuts around the coconut. Ở Trung quốc, những con khỉ được săn bắt theo cách đặc biệt. Đầu tiên, họ tìm một trái dừa. Họ đục một lỗ vừa đủ tay khỉ thò vào. Rồi rắc ít đậu phọng trong trái dừa và đặt trái dừa vào nơi khỉ thường đến. Sau đó, người bẫy thú, rắc một ít đậu phọng ở ngoài trái dừa...

Friday, 31 March 2017 14:59

Bài số 22: Khổ đế - Song ngữ

Kisa Gautami was a young woman from a rich family who was married to a wealthy merchant. When her only son was about a year old, he suddenly fell ill and died.  Kisa Gau Ta Mi là một phụ nữ trẻ trong một gia đình giàu có. Người kết hôn với một thương nhân giàu có. Khi người con trai duy nhất của cô ta được một tuổi, đứa bé đột nhiên bị ốm và chết...

Page 1 of 4

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31