Bài Học Phật Pháp.

... Giáo pháp hiện hữu đó đây, là tất cả những gì xung quanh chúng ta. Ở ngay đây, trên đất, trong nước, khắp mọi nơi… giáo pháp luôn luôn có mặt. Giáo pháp là toàn thiện, viên dung, chỉ có việc thực tập của chúng ta chưa sung mãn mà thôi....The Dhamma is something which abounds everywhere. Right here, on land or in water... wherever... the Dhamma is always there. The Dhamma is perfect and complete, but it's our practice that's not yet complete....

Tôi có một đệ tử xuất gia, người tây phương. Hễ mỗi khi thấy các sư hay tập sự người Thái xả y hoàn tục, anh liền nói: “Ồ, thật là xấu hổ làm sao! Tại sao họ lại làm thế chứ? - There was once a Western monk, a student of mine. Whenever he saw Thai monks and novices disrobing, he would say, ''Oh, what a shame! Why do they do that?...

... Giống như các vì sao, hoặc là bóng tối, hoặc là một ngọn đèn dầu, Như một trò ảo thuật, một giọt sương, một bong bóng nước, Như một giấc mơ, một tia sấm sét, một đám mây, - Like stars, or darkness, or a lamp, A trick, a dew drop, a bubble, A dream, a lightning flash, a cloud,...

... Nhưng nếu chúng ta thường tạo thiện nghiệp và tu tập để phát triển tỉnh giác, chúng ta có thể ra đi một cách yên bình, trong chánh niệm cho đến hơi thở cuối cùng.... But if we constantly cultivate merits and self-awareness, we should be able to pass away peacefully, being in the state of mindfulness until our last breath....

... Chúng ta hãy cùng khám phá một số trong những phương pháp thực hành Giáo pháp khác mà chúng ta có thể áp dụng vào các tình huống thích hợp khi chúng xảy đến với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.... Let's explore some of these other aspects of the Dhamma practice which we have to put into effect in our daily lives as the appropriate situations come up....

...Rồi chúng ta sẽ hiểu về Pháp (Dhamma) tốt hơn. Điều này sẽ giúp cho chúng ta sống một cuộc sống không còn dukkha...Then, we'll know Dhamma better, which will help us to live life without dukkha ....

...Cái mà các ông có đang ngồi ngay tại đây trong giây phút hiện tại này là những gì? Thân và tâm, tất cả chỉ có vậy, chỉ hai thứ này thôi....

What do you have sitting here right now? There are body and mind, that's all, only these two things....

"Bậc triết nhân nhìn đời một cách bàng quan. Người tập luyện Sati cũng phải nhìn sự vật như thế.”  -  The philosopher does not identify himself with life. He looks at life standing as it were outside life. That is how the trainee in sati should look at things - Pythagoras....

Khi chúng ta ngồi đây đọc những từ ngữ nầy, chúng ta đang thở ... giờ đây, chúng ta hãy tạm dừng trong chốc lát, và nhận biết hơi thở nầy....As you sit here reading these words, you are breathing … stop for a moment and notice this breath.....

Lời khuyên từ Đức Đạt Lai Lạt Ma về việc làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và đối phó với tử vong dịch bệnh....Advice from the Dalai Lama on making our lives meaningful and dealing with our mortality....

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31