Sunday, 26 February 2017 14:31

Mục đích và Chủ trương

Written by
Rate this item
(3 votes)

 Purpose and Guideline - Mục đích và Chủ trương

adidaphatWebsite “EVDhamma.org” was established in October 2016, was the advice, encouragement and help from of some religious faith with good knowledge of Buddhism Mahayana tradition and Theravada Buddhism, who were scattered all the way around the world, and are directly run by the voluntary lay Buddhists, and also public and voluntary offering, disinterested, and completely independent.

Website Anh-Việt Phật Pháp được thành lập từ tháng 10 năm 2016, được sự cố vấn, khuyến khích và giúp đở của một số quí vị tôn đức thiện tri thức của Phật Giáo Bắc Truyền và Phật Giáo Nam Truyền, người ở rải rác đó đây khắp mọi nẻo đường trên thế giới, và được trực tiếp điều hành bởi các cư sĩ phật tử tự nguyện, và cũng tự nguyện đóng góp công và của, không vụ lợi, và hoàn toàn độc lập. 

 

The aim of this Bilingual English-Vietnamese Dhamma Website is to disseminate and preserve Vietnamese culture and the teachings of the Buddha - to everyone in the world. The article cited mainly from the internet and books - all of which specify the origin - to the reader handy reference, and requested to be temporarily designed as a post form to read or to learn Bilingual ESL (English as a Second language) for the Vietnamese people who wants to learn English, or VSL (Vietnamese as a Second language) for English speakers to learn Vietnamese. The copies from these sources are free to cover and welcome any time - as long as used in educational purposes.

Mục đích của song ngữ Anh-Việt Phật Pháp Website này là để phổ biến và bảo tồn văn hóa Việt và giáo pháp của đức Phật - cho mọi người trên thế giới. Các bài viết được trích dẩn chủ yếu là từ trên mạng internet và sách - tất cả đều có ghi rỏ xuất xứ - để người đọc tiện việc tham khảo, và xin phép được tạm soạn ra theo dạng như là một bài để đọc hoặc để học song ngữ ESL (English as a Second Language) cho người biết tiếng Việt muốn học tiếng Anh, hoặc VSL (Vietnamese as a Second Language) cho người biết tiếng Anh muốn học tiếng Việt. Các trích dẩn từ nguồn tư liệu này xin được xử dụng tự do và hoan nghinh bất cứ lúc nào - miển là được dùng trong mục đích giáo dục.

 

This means, we would like to sincerely thank you for the article authors have been used on this website "http://evdhamma.org".

Tiện đây, chúng tôi xin thành thật cám ơn đến quí tác giả có các bài viết được dùng trên mạng “http://EVDhamma.org” này.

 

We are pleased to welcome joyful all of the readers’ opinions. Please send the email comments, questions, and articles ... to this email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúng tôi hoan hỷ xin được đón nhận mọi ý kiến của quí đọc giả. Xin vui lòng gửi các thư đóng góp ý kiến, thắc mắc, bài vở…về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

On behalf of the editorial board: http://EVDhamma.org

Thay mặt ban biên tập của: http://EVDhamma.org

 

Lotus group

Nhóm hoa sen

 

San Jose, California – October 27, 2016

San Jose, California - ngày 27 tháng 10 năm 2016

Read 10505 times Last modified on Sunday, 26 March 2017 12:59

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31