Ngụ Ngôn Kinh Pháp Hoa.

The physician returns, and his children welcome him. Here, the physician is the Buddha; the mildly ill children are disciples; the seriously ill children are no practitioners; the drugs are the passions; the antidotes are the Buddhist teachings; and restoration to health is liberation. Khi bác sĩ trở về, và các con ông chào đón ông. Tại đây, bác sĩ là Phật; các trẻ em bị bệnh nhẹ là môn đệ; các trẻ em bị bệnh nặng không có học phật pháp; các loại thuốc này là những đam mê; thuốc giải độc giáo lý Phật giáo; và khôi phục lại sức khỏe là sự giải thoát...

At length, however, after their repeated victories, he gives his crest jewel to the entire army. The king, then, is the Buddha; the soldiers are disciples fighting the passions; the gifts are the preliminary teachings of Buddhism; and the crest jewel is the supreme teaching of the Lotus Sutra. Về lâu về dài, tuy nhiên, sau những chiến thắng của họ lặp đi lặp lại, ông cho viên ngọc đỉnh của mình đến toàn thể quân đội. Nhà vua, sau đó, là Phật; những người lính đều là đệ tử chiến đấu với lòng từ bi; những món quà là các giáo lý sơ bộ của Phật giáo; và viên ngọc đỉnh là giáo lý tối thượng của Kinh Pháp Hoa...

Later, he meets the rich man again, who shows him where the gem is concealed, and the poor man realizes his wealth. In the story, the rich man is the Buddha; the poor man is a sattva, drunk with the passions; and the jewel is the truth about the Buddha Nature. Sau đó, anh ta gặp lại người bạn giàu có một lần nữa, người này chỉ cho anh ta nơi viên ngọc được giấu kín, và người đàn ông nghèo nhận ra sự giàu có của mình. Trong câu chuyện, người đàn ông giàu có là Phật; người nghèo khổ là một sattva, say sưa với niềm đam mê; và viên ngọc là sự thật về Phật Tánh...

The treasure, he says, is near, and if they make one more effort, they will find it. We are then told that the guide is the Buddha; the group of people are disciples; the phantom city is Buddhism; and the treasure is the Buddha Nature. Các kho tàng, ông nói, là gần, và nếu họ làm cho một nỗ lực nhiều hơn, họ sẽ tìm thấy nó. Sau đó chúng ta biết rằng các hướng dẫn là Phật; các nhóm người là môn đệ; thành phố ma là Phật giáo; và kho báu là Phật Tánh...

Sunday, 12 March 2017 04:08

Các Loại Thảo Dược - Song ngữ

The rain from the monsoon cloud (megha) falls equally on grasses, shrubs, and trees, and they grow to their respective heights. Just so, the monsoon cloud of Buddhist teachings (dharma-megha) is offered impartially to all beings, and they receive it and grow, according to their various capacities. Cơn mưa từ các đám mây mưa (Megha) rơi đều trên cỏ, cây bụi, và cây, và chúng phát triển chiều cao tương ứng của họ. Chỉ cần như vậy, đám mây gió mùa của giáo lý Phật giáo (dharma-Megha) được phục vụ một cách công bằng cho tất cả chúng sinh, và họ nhận được nó và phát triển, tuỳ theo khả năng khác nhau của họ...

A boy leaves home and wanders from place to place, taking poorly paid jobs where he can find them. At age fifty, he enters a certain city and sees a millionaire, who is in fact his father who has moved to this same city and built himself a large mansion.

Một cậu bé rời khỏi nhà và đi lang thang từ nơi này đến nơi khác, nhận làm công việc lương thấp, nơi nào đó mà ông có thể tìm thấy chúng. Ở tuổi năm mươi, ông vào một thành phố và thấy một triệu phú, người trong thực tế là cha mình, ông cũng đã chuyển tới cùng một thành phố này và tự mình xây một biệt thự lớn...

Saturday, 11 March 2017 09:10

Ngôi nhà lửa - Song ngữ

An old, wise man returns from his travels to his large and crumbling mansion to find that it is on fire and his many sons are trapped inside. He tells them the situation and calls on them to come out, but they do not understand what the statement "the house is on fire" means, and they are absorbed with their playthings. Một người đàn ông già, khôn ngoan uyên bát trở về từ chuyến đi của ông đến dinh thự lớn và đổ nát của mình để thấy rằng nó đang cháy và nhiều người con trai của ông đang bị mắc kẹt bên trong. Ông nói với họ tình hình và kêu gọi họ đi ra, nhưng họ không hiểu ông đang nói "ngôi nhà đang cháy" có nghĩa là gì, và chúng đang bị mải mê thu hút với đồ chơi của họ...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31