Kinh Mi Tiên Ẩn Dụ.

'Venerable Nâgasena, those four qualities of the archer you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Bốn tính chất của người cung thủ nên được hành trì,’ bốn tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those three qualities of food you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của vật thực nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of medicine you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của thuốc giải độc nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those three qualities of the rice field you say he ought to have, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của thửa ruộng nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those three qualities of the sunshade 4 you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của cái lọng che nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of black iron you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của sắt đen nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, that one quality of the waterpot you say he ought to take, which is it?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của Lu (chum) nước nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of the carpenter he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của người thợ mộc nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those two qualities of the fisherman you say he ought to take, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Hai tính chất của người câu cá nên được hành trì,’ hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

'Venerable Nâgasena, those four qualities of the hunter you say he ought to have, which are they?' “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Bốn tính chất của người thợ săn nên được hành trì,’ bốn tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31