Kinh Điển

Hán bộ quyển thứ 81. Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền đại Bồ Tát khen ngợi công đức thù thắng của đức Như Lai rồi, bèn bảo các vị Bồ Tát và Thiện Tài rằng: “Này Thiện Nam Tử! Công đức của Như Lai, giả sử cho tất cả các đức Phật ở mười phương, trải qua số kiếp nhiều như cực vi trần trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật diễn nói không ngừng, cũng không thể trọn hết được...

Then Sudhana, cultivating that enlightening liberation of the night goddess Samantasattvatranotahshri, showing guidance to beings in all worlds, entering into it, becoming absorbed in it, plunging into it, expanding it, spreading it, extending it, mastering it, making it manifest, attaining it, went to the night goddess Prashantarutasagaravati. He paid his respects to her and said, “With the help of spiritual benefactors I am learning the practice of enlightening beings, entering into the practice of enlightening beings, carrying out the practice of enlightening beings; having undertaken the practice of enlightening beings, I want to become thoroughly familiar with omniscience. So please tell me, noble goddess, how an enlightening being is to learn and carry out the practice of enlightening beings.” Bấy giờ Thiện-Tài Đồng-Tử ở chỗ Dạ-Thần Phổ-Cứu-Chúng-Sanh-Diệu-Đức, nghe pháp-môn giải-thoát bồ-tát phổ-hiện-nhất-thiết-thế-gian-điều-phục-chúng-sanh. Thiện-Tài biết rõ tin hiểu tự-tại an-trụ trong môn giải-thoát đó. Thiện-Tài đến chỗ Dạ-Thần Tịch-Tịnh-Ấm-Hải, đảnh lễ nơi chân Dạ-Thần hữu nhiễu vô-số vòng, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm vô-thượng bồ-đề. Tôi muốn nương theo thiện-tri-thức để học bồ-tát-hạnh, nhập bồ-tát-hạnh, tu bồ-tát-hạnh, trụ bồ-tát-hạnh. Mong đức Thánh thương xót vì tôi mà tuyên nói Bồ-Tát thế nào học bồ-tát-hạnh, thế nào tu bồ-tát-đạo?...

Then the Buddha, knowing what the enlightening beings were thinking, entered the concentration known as “the coming forth of the lion,” a world-illumining manifestation, of which the body is great compassion, the entryway is great compassion, the guide is great compassion, the means of access to the sky of truth is great compassion. Bấy giờ đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát, liền dùng đại bi làm thân, đại bi làm môn, đại bi làm đầu, dùng pháp đại bi mà làm phương tiện, đầy khắp hư không, nhập sư tử tần thân tam muội...

At that time the World-Honored One was in the country of Magadha, in the forest, in the shrine of universal light at the site of enlightenment, sitting on a lotus lion seat; he had completely fulfilled ineffable enlightenment, put an end to afflictions and views, and arrived at formless truth. Abiding in the abode of buddhas, he had attained the equanimity of buddhas and arrived at nonobstruction in the state of imperturbability. All his actions were unimpeded. He stood in the inconceivable and saw through all time. His body continually pervaded all lands; his knowledge always comprehended all things. He understood all activities. He exhausted all doubts. His knowledge was that sought by all enlightening beings. He had arrived at the nondual ultimate perfection of buddhahood and fully attained the equal liberation of the enlightened. He had realized the stage of impartiality of buddhas, which is without extremes or middle, extending throughout the cosmos, equal to space. Bấy giờ đức Thế-Tôn ở nước Ma-Kiệt-Ðề trong đạo-tràng Bồ-Ðề A-Lan-Nhã điện Phổ-Quang-Minh, ngồi tòa Liên-Hoa-Tạng Sư-Tử diệu ngộ viên-mãn, tuyệt hẳn hai hạnh, đạt pháp vô-tướng, an trụ nơi chỗ trụ của Phật, được phật bình-đẳng, đến chỗ không chướng ngại pháp chẳng thể chuyển, chỗ làm vô-ngại lập bất-tư-nghì, thấy khắp tam-thế, thân hằng đầy khắp tất cả quốc độ, trí hằng sáng thấu tất cả pháp, rõ tất cả hạnh, hết tất cả nghi, thân không thể lường, trí đồng với chỗ cầu của tất cả Bồ-Tát, đến bỉ-ngạn rốt ráo không hai của Phật, đầy đủ bình-đẳng giải-thoát của Như-Lai, chứng bực Phật bình-đẳng không trung biên, tột nơi pháp-giới, khắp hư-không-giới, cùng bất-khả-thuyết trăm ngàn na-do-tha phật-sát vi-trần-số đại Bồ-Tát câu hội...

Now the masses at this enlightenment site were elated, ecstatic; they thought, “How extraordinary! Now that the Buddha has radiated great light, surely he will expound a most profound great teaching.” Then the enlightening being Wondrous Qualities of Natural Origination of Buddha, on a lotus blossom seat, bared his right shoulder, knelt on his right knee, joined his palms, turned toward the Buddha with total attention, and spoke these verses: Lúc đó tất cả đại chúng trong đạo tràng này, thân tâm hớn hở rất hoan hỷ mà nghĩ rằng: Rất lạ ít có nay đây đức Như Lai phóng đại quang minh tất sẽ diễn nói thậm thâm đại pháp. Như Lai Tánh Khởi Diệu Ðức Bồ Tát, ở trên tòa liên hoa trịch bày vai hữu, quỳ gối hữu, chắp tay nhứt tâm hướng lên Phật mà nói kệ rằng:...

At that time the great enlightening being Universal Good also said to the great congregation of enlightening beings, “Offspring of Buddha, what has been expounded up till now is just a brief exposition of a little bit of the realm of buddhas, adapted so as to be appropriate to the faculties and capacities of sentient beings. Why? Phổ Hiền đại Bồ Tát lại bảo chúng hội Bồ Tát rằng: Chư Phật Tử! Như trước đã nói, đây chỉ là tùy theo căn khí thích nghi của chúng sanh mà lược nói ít phần cảnh giới của Như Lai. Tại sao vậy?...

Then the World Honored One said to the enlightening being Jewel Hand, “Offspring of Buddha, the perfectly enlightened one has an embellishment called the foremost sphere, from which emanates a great light called effulgence, with seven million infinities of light rays. When I was an enlightening being in the palace of Tushita heaven, ... Bấy giờ đức Thế Tôn bảo Bửu Thủ Bồ Tát rằng: Phật Tử! Như Lai Ứng Ðẳng Chánh Giác có tùy hảo tên là Viên Mãn Vương. Trong tùy hảo này phóng đại quang minh tên là Xí Thạnh, có bảy trăm vạn a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc. Phật Tử! Lúc ta làm Bồ Tát, ở cung trời Ðâu Suất, ...

“Next there is a mark of greatness called clouds of light of the Buddha-eye. It is variously arrayed with the finest gems, producing a golden light like the light emanating from the curl of hair between Buddha’s eye-brows. That light illuminates all worlds. This is the second. Kế có đại nhơn tướng tên là Phật nhãn quang minh vân, dùng ma ni vương để trang nghiêm phóng ra ánh sáng màu huỳnh kim như tướng lông giữa chặng mày. Quang minh phóng ra đây chiếu khắp tất cả thế giới. Ðây là thứ hai...

The Buddha, knowing what the enlightening beings were thinking, used the support of spiritual power, the embrace of knowledge, the radiance of light, and the fulfillment of occult force to cause the enlightening being Blue Lotus Blossom Trove to abide in the nonhesitation of buddhas, enter the reality realm of buddhas, acquire the mystic power and psychic freedom of buddhas, attain the unimpeded, immensely broad insight of buddhas, know the succession of all lineages of buddhas, and abide by the untold means of buddhas’ teachings.  Bấy giờ đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát, bèn dùng thần lực gia trì, trí huệ nhiếp thọ, quang minh chiếu sáng, oai thế tràn đầy, làm cho Thanh Liên Hoa Tạng Bồ Tát an trụ nơi vô úy của Phật, nhập Phật pháp giới, được oai đức thần thông tự tại của Phật, được quán sát quảng đại vô ngại của Phật, biết tuần thứ chủng tánh của tất cả Phật, an trụ trong bất khả thuyết phương tiện Phật pháp...

Then the great enlightening being Mind King said to the enlightening beings, “In the east there is a place called Wizard Mountain where enlightening beings have lived since ancient times. At present there is an enlightening being named Best of Diamonds there with a group of followers, three hundred enlightening beings, always there expounding the Teaching.  Bấy giờ Tâm vương đại Bồ Tát ở trong chúng hội bảo chư Bồ Tát rằng: Chư Phật tử ! Phương Ðông có một nơi tên là Tiên Nhơn Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện nay có Kim Cang Thắng Bồ Tát cùng ở với ba trăm vị Bồ Tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31