Chương 1-26

O brahmin, strive and cleave the stream,

desires of sense discarded,

knowing conditioned things decay

be Knower-of-the-Uncreated.

"Hỡi này Bà là môn,
Hãy tinh tấn đoạn dòng,
Từ bỏ các dục lạc,
Biết được hành đoạn diệt,
Người là bậc vô vi."...

Right is restraint in the eye,

restraint in the ear is right,

right is restraint in the nose,

restraint in the tongue is right.

"Lành thay, phòng hộ mắt!
Lành thay, phòng hộ tai.
Lành thay, phòng hộ mũi,
Lành thay, phòng hộ lưỡi."...

As creeping ivy craving grows

in one living carelessly.

Like this, one leaps from life to life

as ape in the forest seeking fruit.

"Người sống đời phóng dật
Ái tăng như giây leo.
Nhảy đời này đời khác
Như vượn tham quả rừng."...

As an elephant in the battlefield,

Withstands arrows shot from bows all around,

Even so shall I endure abuse.

There are many, indeed, who lack virtue.

"Ta như voi giữa trận,
Hứng chịu cung tên rơi,
Chịu đựng mọi phỉ báng.
Ác giới rất nhiều người."...

With one denying truth there goes to hell

that one who having done says ‘I did not’.

Both of them are making kammas base

are equal after death.

"Nói láo đọa địa ngục
Có làm nói không làm,
Cả hai chết đồng đẳng,
Làm người, nghiệp hạ liệt."...

If one should see great happiness

in giving up small happiness

one wise the lesser would renounce

the greater full-discerning.

"Nhờ từ bỏ lạc nhỏ,
Thấy được lạc lớn hơn,
Bậc trí bỏ lạc nhỏ,
Thấy được lạc lớn hơn."...

Of paths the Eight-fold is the best,

of truths the statement four,

the passionless of teachings best,

of humankind the Seer.

"Tám chánh, đường thù thắng,
Bốn câu, lý thù thắng.
Ly tham, pháp thù thắng,
Giữa các loài hai chân,
Pháp nhãn, người thù thắng."...

Whoever judges hastily

does Dhamma not uphold,

a wise one should investigate

truth and untruth both.

"Ngươi đâu phải pháp trụ,
Xử sự quá chuyên chế,
Bậc trí cần phân biệt
Cả hai chánh và tà!"...

Now a withered leaf is you

And now Death’s men draw near,

Now you stand at the parting gates

But waybread you have none.

"Ngươi nay giống lá héo,
Diêm sứ đang chờ ngươi,
Ngươi đứng trước cửa chết,
Ðường trường thiếu tư lương."...

Anger and pride should one forsake,

All fetters cast aside,

Dukkha’s none where no desire,

No binding to body or mind.

"Bỏ phẫn nộ, ly mạn,
Vượt qua mọi kiết sử,
Không chấp trước danh sắc.
Khổ không theo vô sản."...

Page 1 of 3

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31