Kinh Pháp Hoa.

At that time Bodhisattva Universal worthy, famed for his freely exercised transcendental powers, dignity and virtue, in company with great bodhisattvas in immeasurable, boundless, indescribable numbers, arrived from the east. The lands that he passed through one and all quaked and trembled, jeweled lotus flowers rained down, and immeasurable hundreds, thousands, ten thousands, millions of different kinds of music played. Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn, cùng vô lượng vô biên bất-khả-xưng-sổ chúng đại Bồ-Tát từ phương Đông mà đến; các nước đi ngang qua khắp đều rung động, rưới hoa sen báu, trổi vô-lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ-nhạc...

At that time the Buddha addressed the great assembly, saying: "In an age long ago, an immeasurable, boundless, inconceivable number of asamkhya kalpas in the past, there was a Buddha named Cloud Thunder Sound Constellation King Flower Wisdom, tathagata, arhat, samyak-sambuddha. His land was named Light Bright Adornment and his kalpa was named Gladly Seen. Lúc bấy giờ, Phật bảo hàng đại chúng rằng: " Về thuở xưa, cách đây vô -lượng vô biên bất-khả -tư-nghì a-tăng-kỳ kiếp, có đức Phật hiệu là Vân-Lôi-Âm Tú-Vương Hoa-Trí Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri. Nước đó tên Quang-Minh Trang-Nghiêm, kiếp tên Hỷ-Kiến"...

At that time the Bodhisattva Medicine king rose from his seat, bared his right shoulder, pressed his palms together and, facing the Buddha, spoke to him, saying: "World-Honored One, if there are good men or good women who can accept and uphold the Lotus Sutra, if they read and recite it, penetrate its meaning, or copy the sutra scrolls, how much merit will they gain?" Lúc bấy giờ, ngài Dược-Vương Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trệch áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: " Thế-Tôn! Nếu có Thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn hay thọ trì được kinh Pháp-Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu phước đức?"...

At that time the bodhisattva Inexhaustible Intent immediately rose from his seat, bared his right shoulder, pressed his palms together and, facing the Buddha, spoke these words: "World Honored One, this Bodhisattva Perceiver of the World's Sounds-- why is he called Perceiver of the World's Sounds?" Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: "Thế Tôn! Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán-Thế-Âm?"...

At that time Shakyamuni Buddha emitted a beam of bright light from the knob of flesh [on top of his head], one of the features of a great man, and also emitted a beam of light from the tuft of white hair between his eyebrows, illuminating the Buddha worlds in the eastern direction equal in number to the sands of one hundred eighty thousand million nayutas of Ganges. Lúc bấy giờ, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật từ nhục kế (1) tướng đại nhân phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặn mày, soi khắp tám trăm muôn ức na-do-tha hằng-hà-sa các cõi Phật ở phương Đông...

At that time the Buddha addressed the bodhisattva Constellation King Flower, saying: "Many kalpas in the past, immeasurable as Ganges sands, there was a Buddha named Sun Moon Pure Bright Virtue Thus Come One , worthy of offerings, of right and universal knowledge, perfect clarity and conduct, well gone, understanding the world, unexcelled worthy, trainer of people, trainer of heavenly and human beings, Buddha, World-Honored One. Lúc đó, Phật bảo ngài Tú-Vương-Hoa Bồ-Tát: "Về thuở quá khứ vô lượng hằng-hà-sa kiếp trước, có Phật hiệu Nhựt-Nguyệt-Tịnh-Minh-Đức Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự-trượng-phu, Thiên-nhân sư, Phật Thế-Tôn...

Three times he patted the bodhisattvas and mahasattvas on the head and spoke these words: "For immeasurable hundreds, thousands, ten thousands, millions of asamkhya kalpas I have practiced this hard-to-attain Law of anuttara-samyak-sambodhi. Now I entrust it to you. You must accept, uphold, recite, and broadly propagate this Law, causing all living beings everywhere to hear and understand it. Phật ba phen xoa đảnh các đại Bồ-Tát như thế mà nói rằng: "Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông; các ông phải thọ trì, đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết"...

Moreover, they saw immeasurable, boundless hundreds, thousands, ten thousands, millions of bodhisattvas and mahasattvas and the four kinds of believers who reverently surrounded Shakyamuni Buddha. When they had seen these things, they were all filled with great joy, having gained what they had never had before. Lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vị đại Bồ-Tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đã thấy thế rồi đều rất vui mừng được chưa từng có...

"Gainer of Great Authority, long ago, an immeasurable, boundless, inconceivable number of asamkhya kalpas in the past, there was a Buddha named Awesome Sound King Thus Come One, worthy of offerings, of right and universal knowledge, perfect clarity and conduct, well gone, understanding the world, unexcelled trainer of people, teacher of heavenly and human beings, Buddha, World-Honored One. Đắc Đại Thế! Về thuở xưa quá vô lượng vô biên bất-khả tư-nghì, vô số kiếp, có Phật hiệu là Oai-Âm-Vương Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh- túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-Nhân- Sư, Phật Thế-Tôn...

At that time the Buddha said to the bodhisattva and mahasattva Constant Exertion: 'If good men or good women accept and uphold this Lotus Sutra, if they read it, recite it, explain and preach it, or transcribe it, such persons will obtain eight hundred eye benefits, twelve hundred ear benefits, eight hundred nose benefits, twelve hundred tongue benefits, eight hundred body benefits, and twelve hundred mind benefits. With these benefits they will be able to adorn their six sense organs, making all of them pure. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Thường-Tinh-Tấn đại Bồ-Tát rằng: Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn thọ trì kinh Pháp-Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được tám trăm công đức nơi mắt, một nghìn hai trăm công đức nơi tai, tám trăm công đức nơi mũi, một nghìn hai trăm công đức nơi lưỡi, tám trăm công đức nơi thân, một nghìn hai trăm công đức nơi ý, dùng những công đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh...

Page 1 of 3

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31