Thời kỳ Phương đẳng - Vaipulya period.

Thursday, 16 March 2017 15:05

Quyển X - Kinh Lăng Nghiêm - Đa ngữ

Ananda, when the good person who is cultivating samadhi has put an end to the thinking skandha, he is ordinarily free of dreaming and idle thinking,...Đức Phật dạy: A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh-định, tưởng ấm tiêu-tan, vọng-niệm đoạn trừ, ...阿難。彼善男子。修三摩提。想陰盡者。是人平 銷滅。...ē      nán            bǐ   shàn  nán   zǐ             xiū   sān    mó    dì           xiǎng  yīn   jìn   zhě          shì  rén   píng cháng      mèng   xiǎng     xiāo   miè...A - Nan!          Bỉ  Thiện-nam-tử,           tu   Tam - ma - đề,         tưởng ấm  tận  giả,       thị  nhân  bình thường, mộng   tưởng   tiêu - diệt,...

Thursday, 16 March 2017 08:24

Quyển IX - Kinh Lăng Nghiêm - Đa ngữ

Ananda, all those in the world who cultivate their minds but do not avail themselves of dhyana and so have no wisdom, can only control their bodies so as to not engage in sexual desire...Đức Phật dạy ngài A-Nan: A-Nan! Những người ở Thế-gian hằng tu-tâm, nhưng chưa nương phép thiền-định, chưa có trí-huệ, chỉ giữ thân được bất-dâm,...阿難。世間一切所修心人。不假禪那。無有智慧。但能執身不行婬欲。ē    nán           shì    jiān    yí    qiè   suǒ xiū   xīn   rén           bù   jiǎ  chán  nà            wú  yǒu   zhì  huì dàn  néng  zhí   shēn      bù  xíng    yín    yù...A-nan!         Thế-gian nhứt thiết, sở  tu  tâm  nhân,        bất giả Thiền-na,          vô  hữu   trí - huệ, đản năng chấp thân,  bất  hành  dâm-dục,...

The Three Gradual Stages of This Position: Ananda, each of these categories of beings is replete with all twelve kinds of upside-down states, just as pressing on one’s eye produces a variety of flower-like images...Tam Tiệm-Thứ Tu-Hành: Đức Phật dạy: A-Nan! Mỗi loại chúng-sanh đều có 12 món điên-đảo, một món nổi dậy thì các món khác đều theo, ví như bấm con mắt thì thấy vô-số hoa-đốm hiện giữa hư-không,...阿難。如是 中。亦各各具十二倒。ē   nán             rú   shì  zhòng  shēng    yī      yī     lèi     zhōng         yì    gè    gè   jù   shí    èr   diān  dǎo ...A-Nan!          Như thị chúng-sanh nhứt nhứt  loại  trung,       diệc các các cụ, thập nhị điên-đảo,...

Ananda, you asked about collecting one’s thoughts; I have now begun to explain the wonderful method of cultivation for entrance into samadhi...Đức Như-Lai dạy: A-Nan! Để giải-đáp lời hỏi nhiếp-tâm của ông, nay Ta nói diệu-pháp tu-chứng chánh-định...阿難。汝問攝心。我今先說 入三摩地修學妙ē     nán               rǔ    wèn   shè    xīn            wǒ   jīn    xiān   shuō       rù      sān   mó   dì     xiū   xué  miào mén ... A - Nan!             Nhữ vấn nhiếp tâm,        ngã  kim tuyên-thuyết,   nhập  Tam-ma-địa,    tu  học  diệu-môn,...

Thursday, 16 March 2017 04:49

Quyển VI - Kinh Lăng Nghiêm - Đa ngữ

Guan Shi Yin Bodhisattva: The Ear Organ: Then Guan Shi Yin Bodhisattva arose from his seat, bowed at the Buddha’s feet and said to the Buddha...Quán-Thế-Âm Bồ-Tát: viên-thông NHĨ-căn Khi ấy, Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế-Tôn!...爾時觀世音菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。ěr   shí guān shì   yīn   pú   sà            jí  cóng  zuò   qǐ         dǐng   lǐ     fó   zú           ér   bái    fó   yán shì   zūn...Thế-Tôn!       Ức niệm ngã tích, vô-số hằng-hà-sa   kiếp,         ư thời hữu Phật, xuất hiện ư thế, Thế-Tôn!...

 

Thursday, 16 March 2017 04:28

Quyển V - Kinh Lăng Nghiêm - Đa ngữ

THE SOURCE OF THE KNOT:Ananda said to the Buddha, “World Honored One, the Thus Come One has explained the two meanings...Mở Sáu Nút: Ngài A-Nan xin biết chỗ buộc gút và pháp mở gút ở thân-tâm. Ngài A-Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn đã thuyết nghĩa quyết-định thứ hai như vậy,...阿難白佛言。世尊。如來雖說第二義門。今觀世間解結之人。A-Nan bạch Phật ngôn:    Thế-Tôn!        Như-Lai tuy thuyết đệ nhị nghĩa môn,      kim quan thế-gian giải kiết chi nhân,...

Thursday, 16 March 2017 04:17

Quyển IV - Kinh Lăng Nghiêm - Đa ngữ

THE REASON FOR CONTINUAL ARISAL Purnamatreyani retraces the former teaching and brings up two doubts...Nguyên Do Sinh Khởi Tương Tục Ngài Phú-Lâu-Na hỏi Nghĩa Vọng-Sanh Tương-Tục...爾時富樓那彌多囉尼子,在大眾中,即從座起,偏袒右肩... ěr   shí   fù   lóu   nà   mí   duō  luó   ní   zǐ             zài dà zhòng zhōng        jí  cóng  zuò  qǐ         piān tǎn yòu jiān ...Nhĩ  thời  Phú- Lầu- Na- Di- Đa –La –Ni -tử,       tại đại-chúng trung,    tức tùng tòa khởi,   thiên đán hữu kiên...

The Six Entrances: ”Moreover, Ananda, why do I say that the six entrances have their origin in the wonderful nature of true suchness, the Treasury of the Thus Come One? Lục-Nhập: Đức Phật bảo ngài A-Nan: A-Nan! Tại sao gọi lục-nhập vốn ở tánh Chơn-như mầu-nhiệm của Như-Lai Tạng? 復次阿難云何六入,本如來藏妙如性fù   cì   ē   nán             yún   hé   liù   rù     běn  rú  lái  zàng  miào  zhēn  rú  xìng Phục thứ A-Nan !      Vân hà  lục-nhập,    bổn Như-Lai Tạng diệu Chơn-Như tánh?...

Thursday, 16 March 2017 03:40

Quyển II - Kinh Lăng Nghiêm - Đa ngữ

When Ananda and the great assembly heard the Buddha’s instructions, they became peaceful and composed both in body and mind...Khi ấy, Ngài A-Nan và Đại-chúng nghe qua lời Phật dạy, mặc-nhiên thân-tâm được vui vẻ ...爾時阿難,及諸大眾。聞佛示誨,身心泰然。念無始來 ...ěr   shí    ē    nán          jí  zhū  dà  zhòng        wén  fó  shì  huǐ           shēn  xīn  tài  rán        niàn  wú shǐ   láiNhĩ thời A-Nan,      cập chư đại-chúng,    văn Phật thị hối,       thân tâm thái nhiên.     Niệm vô thỉ  lai...

Wednesday, 15 March 2017 16:58

Quyển I - Kinh Lăng Nghiêm - Đa ngữ

I now see and hear it, receive and uphold it, And I vow to fathom the Tathagata's true meaning...我今見聞得受持. 願解如來真實義。...Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe được chuyên trì tụng. Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31