The Buddhas' Sermons

... Trong Luật tạng, bài giảng về Lửa là bài kinh thứ ba do Đức Phật thuyết giảng (sau Kinh Dhammacakkapavattana và Kinh Anattalakkhana), vài tháng sau khi Ngài giác ngộ, trên đỉnh đồi Gayasisa, gần Gaya, Ấn Độ. Ngài đã thuyết giảng cho khoảng một ngàn nhà khổ hạnh mới được giác ngộ, những người trước đây đã thực hành nghi lễ đốt lửa thiêng....In the Vinaya, the Fire Sermon is the third discourse delivered by the Buddha (after the Dhammacakkapavattana Sutta and the Anattalakkhana Sutta), several months after his enlightenment, on top of the Gayasisa Hill, near Gaya, India. He delivered it to a thousand newly converted ascetics who formerly practiced a sacred fire ritual ....

... Đức Phật thuyết cho họ bài kinh thứ hai gọi là Anatta-lakkhana Sutta (Vô Ngã Tướng). Vào cuối bài kinh này, cả năm đệ tử đều trở thành A la hán. Vài tháng sau, Đức Phật thuyết giảng bài pháp thứ ba gọi là Ādittapariyāya Sutta (Bài giảng về lửa)....The Buddha delivered them his second discourse called Anatta-lakkhana Sutta (The Not-Self characteristic). At the end of this discourse all five disciples became arahants. Some months later the Buddha preached the third sermon called Ādittapariyāya Sutta (Fire Sermon)....

Sau khi Đức Phật giác ngộ, bài giảng đầu tiên của ngài tập trung vào Bốn Sự Thật Cao Quý, là nền tảng của Đạo Phật. - The Buddha's first sermon after his enlightenment centered on the Four Noble Truths, which are the foundation of Buddhism...

Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31