I. Đức Phật - Siddhartha Gautama

Lúc bấy giờ, Văn-Thù-Sư-Lợi Ðại Bồ-Tát bảo chư Bồ-Tát rằng: ‘Chư Phật tử! Khổ Thánh-Ðế, trong cõi Ta-Bà này, hoặc gọi là tội, là bức ngặt, là biến dị, là phan duyên, là nhóm, là đâm, là căn tựa, là hư dối, là chỗ nhọt ghẻ, là kẻ ngu-si. - Then the great enlightening being Manjushri said to the enlightening beings, “Children of Buddhas, the holy truth of suffering, in this world Endurance, is sometimes called wrongdoing, or oppression, or change, or clinging to objects, or accumulation, or thorns stabbing, or dependence on the senses, or deceit, or the place of cancer, or ignorant action....

... “Niêm Hoa Vi Tiếu, nói là Phật Thích Ca, Truyền pháp không lời Tuệ Bát Nhã cho ngài Ma Ha Ca Diếp”- The Flower Sermon, in which Śākyamuni Buddha, Transmits direct wisdom to disciple Mahākāśyapa....

"Trong Thiền Phật giáo, rất nhiều nhấn mạnh được đặt trên ý tưởng của sự truyền Pháp không lời, là một khái niệm mà cũng là cơ sở của tất cả các công án thiền." - “In Zen Buddhism, A lot of emphasis is placed on the idea of wordless transmission, Which is a notion that also underlies all of the Koans.”...

Tôi nghe như vầy: một thời Thế Tôn ở kinh đô thành Savatthi (Xá-vệ) của nước Kosala (Kiều-tát-la), tại tịnh xá Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn nhà ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn thuyết pháp cho quí tăng: "Này các chư vị Tỳ Kheo". --"Dạ thưa vâng", chúng con đây thưa Thế Tôn....I have heard that: on one occasion the Blessed One was staying at Savatthi, in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. There he addressed the monks: "Monks!""Yes, lord," the monks replied....

... Này Ðại vương, như một người bị nhốt trong ngục. Người ấy sau một thời gian, được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn". Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ...Just as a man might be bound in prison, and after a time he might be freed from his bonds without any loss, with no deduction from his possessions. He might think: “Before this I was in prison...”, and he would rejoice and be glad about that....

Tất cả, này các Tỷ-kheo, đều bị bốc cháy. Và này các Tỷ-kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy? -Mắt, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân,lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưa, não....Monks, the All is aflame. What All is aflame? -The eye is aflame. Forms are aflame. Consciousness at the eye is aflame. Contact at the eye is aflame. And whatever there is that arises in dependence on contact at the eye — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too is aflame. Aflame with what? Aflame with the fire of passion, the fire of aversion, the fire of delusion. Aflame, I tell you, with birth, aging & death, with sorrows, lamentations, pains, distresses, & despairs...

Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Bàrànasi (Ba-la-nại), tại Isìpatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển. Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ-kheo: -"Này các Tỷ-kheo". - "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: - I have heard that: -On one occasion the Blessed One was staying at Varanasi in the Game Refuge at Isipatana. There he addressed the group of five monks: -"Monks" -" Yes, Lord". The monks responded to Blessed One. There the Blessed One said:...

Sau khi đạt được giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật đã đi đến Sarnath; và chính tại đây, ngài đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên của mình trong công viên nai để khởi động 'Bánh xe Pháp'.  After attaining enlightenment at Bodh Gaya, the Buddha went to Sarnath; and it was here that he preached his first discourse in the deer park to set in motion the 'Wheel of the Dharma'...

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ 102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, the seven qualities of the sun you say... More detail
101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ 101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the moon which... More detail
100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ 100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of space which you... More detail
99. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 5 - The Rock Mountain – Núi - Song ngữ 99. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 5 - The Rock Mountain – Núi - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 “Tâu đại vương, giống như núi không bị dao động,... More detail
98. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 4 - The Wind – Gió - Song ngữ 98. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 4 - The Wind – Gió - Song ngữ Wednesday, 29 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of wind which you... More detail
0.png0.png0.png3.png6.png4.png9.png1.png
Today31
Yesterday135
This week166
This month590
Total36491

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2022-07-05