I. Kinh Hoa Nghiêm - The Avatamsaka Sutra

Bấy giờ đức Thế Tôn từ trong tướng bạch hào giữa chặng mày, phóng đại quang minh tên là Như Lai xuất hiện. Có vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc....- Then, from the circle of white hair between his brows, the Buddha emitted a great beam of light called manifestation of the realizer of Thusness, accompanied by countless trillions of light beams....

(Hán bộ quyển bốn mươi chín) - Phổ Hiền đại Bồ Tát lại bảo chúng hội Bồ Tát rằng: Chư Phật Tử! Như trước đã nói, đây chỉ là tùy theo căn khí thích nghi của chúng sanh mà lược nói ít phần cảnh giới của Như Lai. Tại sao vậy?...- At that time the great enlightening being Universal Good also said to the great congregation of enlightening beings, “Offspring of Buddha, what has been expounded up till now is just a brief exposition of a little bit of the realm of buddhas, adapted so as to be appropriate to the faculties and capacities of sentient beings. Why?...

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo Bửu Thủ Bồ Tát rằng: Phật Tử! Như Lai Ứng Ðẳng Chánh Giác có tùy hảo tên là Viên Mãn Vương. Trong tùy hảo này phóng đại quang minh tên là Xí Thạnh, có bảy trăm vạn a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc.... - Then the World Honored One said to the enlightening being Jewel Hand, “Offspring of Buddha, the perfectly enlightened one has an embellishment called the foremost sphere, from which emanates a great light called effulgence, with seven million infinities of light rays....

Bấy giờ Phổ Hiền đại Bồ Tát bảo chư Bồ Tát rằng: Chư Phật tử! Nay tôi sẽ vì các Ngài mà diễn nói những tướng hải của Như Lai. Chư Phật tử! Trên đảnh đức Như Lai có ba mươi hai bửu trang nghiêm đại nhơn tướng. Trong đó có đại nhơn tướng tên là Quang chiếu tất cả phương khắp phóng vô lượng lưới đại quang minh, tất cả diệu bửu dùng làm trang nghiêm. Tóc báu cùng khắp kín dầy mềm nhuyễn, mỗi mỗi đều phóng ánh sáng ma ni bửu chiếu khắp tất cả vô biên thế giới, đều hiện thân Phật sắc tướng viên mãn. Ðây là thứ nhứt....- Then the great enlightening being Universally Good said to the enlightening beings, “I now will tell you about the ocean of marks of the Buddha. On top of the Buddha’s head there are thirty-two marks of great people, adorned with jewels. Among them is a mark of greatness called light illumining all regions, radiating immeasurable webs of great beams of light. It is adorned by all exquisite jewels, covered with jewel hair, soft, dense, and fine, each hair radiating jewel lights filling all the boundless worlds, manifesting embodiments of Buddha in all, complete with all the marks of buddhahood. This is the first....

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có vô lượng trụ. Những là: thường trụ đại bi, trụ nhiều loại thân làm những Phật sự, trụ tâm bình đẳng chuyển tịnh pháp luân, trụ tứ biện tài thuyết vô lượng pháp, trụ bất tư nghì tất cả Phật pháp, trụ tiếng thanh tịnh khắp vô lượng cõi, trụ bất khả thuyết pháp giới thậm thâm, trụ hiện tất cả thần thông tối thắng, trụ hay khai thị pháp rốt ráo vô ngại....By the power of Buddha he said to the enlightening being Lotus Blossom Calyx, “The buddhas. World Honored Ones, have innumerable abodes — the abode of eternity, the abode of great compassion, the abode of various bodies performing buddha-work, the abode of equammously turning the wheel of the pure Teaching, the abode of explaining innumerable principles by means of analytic knowledge, the abode of the inconceivable qualities of all buddhas, the abode of the sound of purity pervading infinite lands, the abode of the inexpressibly profound realm of reality, the abode of manifesting all supreme spiritual powers — and are able to reveal the ultimate truth that has no barrier....

Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có vô lượng trụ. Những là: thường trụ đại bi, trụ nhiều loại thân làm những Phật sự, trụ tâm bình đẳng chuyển tịnh pháp luân, trụ tứ biện tài thuyết vô lượng pháp, trụ bất tư nghì tất cả Phật pháp, trụ tiếng thanh tịnh khắp vô lượng cõi, trụ bất khả thuyết pháp giới thậm thâm, trụ hiện tất cả thần thông tối thắng, trụ hay khai thị pháp rốt ráo vô ngại....By the power of Buddha he said to the enlightening being Lotus Blossom Calyx, “The buddhas. World Honored Ones, have innumerable abodes — the abode of eternity, the abode of great compassion, the abode of various bodies performing buddha-work, the abode of equammously turning the wheel of the pure Teaching, the abode of explaining innumerable principles by means of analytic knowledge, the abode of the inconceivable qualities of all buddhas, the abode of the sound of purity pervading infinite lands, the abode of the inexpressibly profound realm of reality, the abode of manifesting all supreme spiritual powers — and are able to reveal the ultimate truth that has no barrier....

Bấy giờ Tâm vương đại Bồ Tát ở trong chúng hội bảo chư Bồ Tát rằng: Chư Phật tử! Phương Ðông có một nơi tên là Tiên Nhơn Sơn, từ xưa đến nay các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện nay có Kim Cang Thắng Bồ Tát cùng ở với ba trăm vị Bồ Tát quyến thuộc, mà diễn thuyết pháp.... -  Then the great enlightening being Mind King said to the enlightening beings, “In the east there is a place called Wizard Mountain where enlightening beings have lived since ancient times. At present there is an enlightening being named Best of Diamonds there with a group of followers, three hundred enlightening beings, always there expounding the Teaching....

Bấy giờ Tâm Vương đại Bồ Tát ở trong chúng hội bảo chư Bồ Tát rằng: Chư Phật tử! Ở Ta Bà thế giới cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật đây một kiếp, nơi Cực Lạc thế giới, cõi A Di Dà Phật là một ngày một đêm. Một kiếp ở Cực Lạc thế giới là một ngày một đêm nơi Ca Sa Tràng thế giới, cõi của Kim Cang Kiên Phật.... -  Then the enlightening being Mind King, in the congregation, said to all the enlightening beings, “Offspring of Buddha, one eon in this world Endurance, the field of Shakyamuni Buddha, is a day and a night in the world Bliss, the field of Amitabha Buddha; one eon in the world of Bliss is a day and night in the world Vestment Banner,...

Bấy giờ Tâm Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Chư Phật Thế Tôn diễn nói a tăng kỳ, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết. Bạch Thế Tôn! Thế nào là a tăng kỳ nhẫn đến bất khả thuyết bất khả thuyết? “....-  At that time the enlightening being Mind King said to the Buddha, “World Honored One, the buddhas speak of incalculable, measureless, boundless, incomparable, innumerable, unaccountable, unthinkable, immeasurable, unspeakable, untold numbers — what are these?”...

Bấy giờ Phổ-Hiền Bồ-Tát bảo chư Bồ-Tát: Chư Phật-tử! Ðại Bồ-Tát có mười thứ nhẫn, nếu được nhẫn nầy thời được đến nơi vô-ngại nhẫn-địa của tất cả Bồ-tát, tất cả phật-pháp vô-ngại vô-tận. Ðây là mười nhẫn: âm-thanh nhẫn, thuận nhẫn, vô-sanh-pháp nhẫn, như huyễn nhẫn, như diệm nhẫn, như mộng nhẫn, như hưởng nhẫn, như ảnh nhẫn, như hóa nhẫn, như không nhẫn. Mười nhẫn nầy, tam-thế chư Phật đã nói, nay nói, sẽ nói. Then the great enlightening being Universally Good said to the enlightening beings, “Offspring of Buddha, great enlightening beings have ten kinds of acceptance. If you acquire these acceptances, you will manage to arrive at the stage of unhindered acceptance. What are the ten? They are acceptance of the voice of the Teaching; conformative acceptance; acceptance of the nonorigination of all things; acceptance of lllusoriness; acceptance of being miragelike; acceptance of being dreamlike; acceptance of being echohke; acceptance of being like a reflection; acceptance of being phantomlike; acceptance of being spacehke. These ten acceptances have been expounded, are being expounded, and will be expounded by the buddhas of past, present, and future...

Page 1 of 4

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe?  - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ 05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ Thursday, 12 August 2021 ... Kiều mạch ngày càng được biết đến là... More detail
[7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Thursday, 05 August 2021 Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for... More detail
[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Friday, 13 August 2021 Head of Business College: "In teaching shorthand and typewriting,... More detail
06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên          The polarity Process: Energy and Form 06 – Tìm Hiểu Nhâm - Đốc Mạch – Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên The polarity Process: Energy and Form Saturday, 20 November 2021 Theo Ths. BS Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bác sĩ chuyên... More detail
25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ 25. Căn Bản Bát chánh đạo - The Noble Eightfold Path – Song ngữ Wednesday, 24 November 2021 Right vision, or understanding: understanding that life always... More detail
0.png0.png2.png1.png2.png4.png9.png0.png
Today284
Yesterday267
This week284
This month7059
Total212490

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2024-07-22