Bài Viết Mới - Latest Articles

18. Phần IV Tổng Kết - Section IV General Conclusions - Minh Sát Tu Tập - Vipassanā Bhāvanā – Song ngữ 18. Phần IV Tổng Kết - Section IV General Conclusions - Minh Sát Tu Tập - Vipassanā Bhāvanā – Song ngữ Thursday, 29 April 2021 ... Tuy thế, thọ, tâm và pháp cũng xem là những đối tượng phức tạp hơn. Có... More detail
17. Phần III Kết Quả - Section III Result - Minh Sát Tu Tập - Vipassanā Bhāvanā –Song ngữ 17. Phần III Kết Quả - Section III Result - Minh Sát Tu Tập - Vipassanā Bhāvanā –Song ngữ Friday, 23 April 2021 Khi bậc thánh (Ariyan) dứt bỏ vòng sinh tử, đoạn trừ tất cả những tham ái, dòng... More detail
16. Chương 4 - Phần II - Minh Sát Tu Tập - Vipassanā Bhāvanā – Kết Luận – Conclusion - Song ngữ 16. Chương 4 - Phần II - Minh Sát Tu Tập - Vipassanā Bhāvanā – Kết Luận – Conclusion - Song ngữ Thursday, 15 April 2021 Sự tu tập đứng đắn sẽ dẫn đến kết quả đúng. Sự tu tập đúng tùy thuộc vào... More detail
15. Chương 3 - Phần II - Minh Sát Tu Tập - Vipassanā Bhāvanā – Luận Về Pháp Hành – Practice Discussion - Song ngữ 15. Chương 3 - Phần II - Minh Sát Tu Tập - Vipassanā Bhāvanā – Luận Về Pháp Hành – Practice Discussion - Song ngữ Thursday, 08 April 2021 ... Khổ đế (dukkha): Ở từng tư thế, chúng ta nhận thấy sự khổ. Ðây là khổ thọ... More detail
14. Chương 2 - Phần II - Minh Sát Tu Tập - Vipassanā Bhāvanā – Thực Hành – Practice - Song ngữ 14. Chương 2 - Phần II - Minh Sát Tu Tập - Vipassanā Bhāvanā – Thực Hành – Practice - Song ngữ Tuesday, 06 April 2021 Sự tu tập là giữ chánh niệm ở mọi oai nghi: ngồi, đứng, đi, nằm. Nếu tư thế là ngồi,... More detail

Xem Nhiều Nhất - Most Read


Tìm Bài - Search

Sự Kiện Phật Pháp

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
May 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31