140. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 6 - The Food - Câu hỏi về tính chất của vật thực - Song ngữ

30 September 2022

 

The Food

Câu hỏi về tính chất của vật thực.

English: T. W. Rhys Davids

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda

Compile: Nhóm Hoa Sen

140. Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 6 - The Food - Câu hỏi về tính chất của vật thực - Song ng

 

64. vật thực

 

The Questions of King Milinda - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chương 7 - Phẩm Chum Nước - bài số 6 - The Food - Câu hỏi về tính chất của vật thực.

 

 1. 'Venerable Nâgasena, those three qualities of food you say he ought to take, which are they?'

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Ba tính chất của vật thực nên được hành trì,’ ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

'Just, O king, as food is the support of all beings, just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be a handle, as it were, by which all beings may open the door of the noble eightfold path. This, O king, is the first of the qualities of food he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như vật thực là sự nâng đỡ cho tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là sự nâng đỡ về Đạo Lộ cho tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của vật thực nên được hành trì.

 

 1. 'And again, O king, just as food increases people's strength; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, grow in increase of virtue. This, O king, is the second of the qualities of food he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm tăng trưởng sức mạnh của chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tăng trưởng sự phát triển của phước báu. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của vật thực nên được hành trì.

 

 1. 'And again, O king, just as food is a thing desired of all beings; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be desired of all the world. This, O king, is the third of the qualities of food he ought to have. For it was said, O king, by Mahâ Moggallâna, the Elder:

 

"By self-restraint, training, and righteousness,

By duty done, and by attainments reached,

The strenuous recluse should make himself

To all men in the world a thing desired 1"'

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực là được mong mỏi đối với tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên được mong mỏi bởi tất cả thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của vật thực nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Mahāmoggallāna nói đến:

 ‘Nhờ vào sự thu thúc, nhờ vào sự kềm chế, nhờ vào giới, nhờ vào sự thực hành, vị hành giả sẽ là được mong mỏi đối với tất cả thế gian.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
 2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
 3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
 4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
 5. http://globalbuddhismcommunity.com/vi-vn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx
 6. https://thuvienhoasen.org/images/file/5u_2Xi0P2ggQAFsp/milinda-van-dao-van-ban-song-ngu-p-li-viet-.pdf
Read 128 times

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ 05. Kiều mạch là gì và lợi ích với sức khỏe? - What is buckwheat and its health benefits? – Song ngữ Thursday, 12 August 2021 ... Kiều mạch ngày càng được biết đến là... More detail
[7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [7-12] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Thursday, 05 August 2021 Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for... More detail
[13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ [13-20] - Chuyện Vui Ngắn - Short Funny Stories – Song ngữ Friday, 13 August 2021 Head of Business College: "In teaching shorthand and typewriting,... More detail
00. Mục Lục – Contents – Vua Milinda Vấn đạo - The Questions of King Milinda - Song ngữ 00. Mục Lục – Contents – Vua Milinda Vấn đạo - The Questions of King Milinda - Song ngữ Tuesday, 03 August 2021 Mục Lục – Vua Milinda Vấn đạo - Song ngữ - Reverence... More detail
01.	 Lời Mở Đầu – Vua Milinda Vấn đạo - Việt ngữ 01. Lời Mở Đầu – Vua Milinda Vấn đạo - Việt ngữ Thursday, 05 August 2021 Milindapañhapāḷi là một tác phẩm có giá trị trong... More detail
0.png0.png0.png7.png2.png3.png2.png5.png
Today162
Yesterday250
This week1324
This month8762
Total72325

Visitor Info

 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2023-01-28