99. Chua như giấm - Tosui’s Vinegar – Song ngữ

 

Tosui’s Vinegar

Chua như giấm

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

99. Chua như giấm - Tosui’s Vinegar – Song ng

 

99. Chua như dấm 1

 

Chua như giấm - Tosui’s Vinegar

 

99. Chua như dấm 2

 

Tosui was the Zen master who left the formalism of temples to live under a bridge with beggars. When he was getting very old, a friend helped him to earn his living without begging. He showed Tosui how to collect rice and manufacture vinegar from it, and Tosui did this until he passed away.

Thiền sư Tosui đã rời bỏ tính hình thức trong các thiền viện để đến sống dưới một gầm cầu cùng với những người ăn mày. Khi ngài quá già, một người bạn đã giúp ngài kiếm sống mà không phải đi xin ăn. Người này dạy cho ngài cách làm ra giấm từ những hạt gạo thu nhặt được. Ngài Tosui đã làm công việc này mãi cho đến khi ngài qua đời.

 

While Tosui was making vinegar, one of the beggars gave him a picture of the Buddha. Tosui hung it on the wall of his hut and put a sign beside it. The sign read:

Trong khi ngài đang làm giấm, có người ăn mày mang đến cho ngài một bức tranh vẽ tượng Phật. Ngài liền treo lên vách lều và ghi thêm mấy dòng bên dưới:

 

“Mr. Amida Buddha: This little room is quite narrow. I can let you remain as a transient. But don’t think I am asking you to help me to be reborn in your paradise.”

“Thưa ông Phật A-Di-Đà! Căn phòng nhỏ này quá chật. Tôi có thể để ông ở lại đây như một người khách tạm, nhưng xin đừng nghĩ rằng tôi sẽ nhờ ông giúp đỡ tôi sinh về cõi Phật của ông!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://blissfulstoriesandhumour.blogspot.com/2014/08/tea-or-iron.html
  2. http://www.hcs.harvard.edu/~hbc/meditation.php
  3. https://dotchuoinon.com/2010/05/04/di-choi-dem/
  4. http://www.quirkyworks.co.uk/funeral-thoughts-day/
  5. http://www.satrakshita.com/zen_master_bassui.htm
Read 71 times

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

104. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 10 - The Sovran Overlord Buddha – Phật Chuyển Pháp Luân - Song ngữ 104. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 10 - The Sovran Overlord Buddha – Phật Chuyển Pháp Luân - Song ngữ Saturday, 16 July 2022 'Venerable Nâgasena, the four qualities of the sovran overlord... More detail
103. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 9 - Sakka – vị Sakka - Song ngữ 103. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 9 - Sakka – vị Sakka - Song ngữ Thursday, 14 July 2022 'Venerable Nâgasena, the three qualities of Sakka (the king... More detail
102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ 102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, the seven qualities of the sun you say... More detail
101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ 101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the moon which... More detail
100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ 100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of space which you... More detail
0.png0.png0.png4.png1.png5.png9.png1.png
Today20
Yesterday116
This week801
This month1669
Total41591

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2022-08-14