90. Gõ một lần cuối - The Last Rap – Song ngữ

 

The Last Rap

Gõ một lần cuối

English: Nyogen Senzaki

Việt ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

90Gõ một lần cuối - The Last Rap – Song ng

 

90. Gõ lần cuối 1

 

Gõ một lần cuối - The Last Rap

 

90. Gõ lần cuối 2

Tangen had studied with Sengai since childhood. When he was twenty he wanted to leave his teacher and visit others for comparative study, but Sengai would not permit this. Every time Tangen suggested it, Sengai would give him a rap on the head.

Ngài Tangen đã theo học với thiền sư Sengai từ nhỏ. Khi được hai mươi tuổi, ngài muốn ra đi để đến tham vấn các thiền sư khác để so sánh, nhưng thiền sư Sengai không cho phép. Cứ mỗi lần ngài Tangen đưa ra đề nghị này, Sengai thường gõ lên đầu ngài một cái.

 

Finally, Tangen asked an elder brother to coax permission from Sengai. This the brother did and then reported to Tangen: “It is arranged. I have fixed it for you to start on your pilgrimage at once.”

Cuối cùng, ngài Tangen phải nhờ một vị sư huynh đến thuyết phục thầy cho phép mình ra đi. Vị sư huynh này đến gặp thầy và sau đó bảo ngài Tangen: “Xong rồi! Ta đã thu xếp ổn mọi chuyện và sư đệ có thể lên đường học đạo ngay lập tức.”

 

Tangen went to Sengai to thank him for his permission. The master answered by giving him another rap.

Ngài Tangen liền đến gặp thầy để cảm ơn về việc đã cho phép. Vị thầy đáp lại bằng cách gõ đầu ngài cái nữa.

 

When Tangen related this to his elder brother the other said: “What is the matter? Sengai has no business giving permission and then changing his mind. I will tell him so.” And off he went to see the teacher.

Khi ngài Tangen liền kể lại mọi việc với người sư huynh, ông này nói: “Có chuyện gì vậy? Sư phụ không có quyền cho phép rồi lại thay đổi ý kiến. Để ta đến nói với thầy như vậy.” Và ông ta lập tức đến gặp thầy.

 

“I did not cancel my permission,” said Sengai. “I just wished to give him one last smack over the head, for when he returns, he will be enlightened and I will not be able to reprimand him again.”

Thiền sư Sengai nói: “Ta đâu có thay đổi việc cho phép! Ta chỉ muốn gõ đầu hắn một lần cuối mà thôi, bởi vì khi trở lại đây hắn sẽ chứng ngộ rồi và ta không còn quở trách gì được nữa!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://phatam.org/book/index/85--den-luc-phai-chet-time-to-die/3181/2875/2878/11338
 2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tekisui_Zenji.jpg
 3. https://www.pinterest.com/diverseot/wake-up/
 4. http://www.buddhagroove.com/zen-story-friendship
 5. http://www.slideshare.net/bright9977/10-life-lessons-from-little-monk-ikkyu-san-7256434
 6. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3155993/Touching-moment-herd-horses-adopt-penguin-bird-separated-group-began-play-them.html
 7. http://www.rootsguitar.com/project-notes
 8. https://alchetron.com/Sengai

 

Read 54 times

Tìm Bài - Search

Main Menu

Xem Nhiều Nhất - Most Read

104. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 10 - The Sovran Overlord Buddha – Phật Chuyển Pháp Luân - Song ngữ 104. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 10 - The Sovran Overlord Buddha – Phật Chuyển Pháp Luân - Song ngữ Saturday, 16 July 2022 'Venerable Nâgasena, the four qualities of the sovran overlord... More detail
103. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 9 - Sakka – vị Sakka - Song ngữ 103. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 9 - Sakka – vị Sakka - Song ngữ Thursday, 14 July 2022 'Venerable Nâgasena, the three qualities of Sakka (the king... More detail
102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ 102. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 8 - The Sun – mặt trời - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, the seven qualities of the sun you say... More detail
101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ 101. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 7 - The Moon – mặt trăng - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of the moon which... More detail
100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ 100. Chương 3 - Phẩm Đất - bài số 6 - The Space – hư không - Song ngữ Thursday, 30 June 2022 'Venerable Nâgasena, those five qualities of space which you... More detail
0.png0.png0.png4.png1.png5.png9.png4.png
Today23
Yesterday116
This week804
This month1672
Total41594

Visitor Info

 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

2022-08-14